Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición de auxiliar administratiu de l'ICS en Gerona/Girona

Orbita Gironina

Programa de Oposición de auxiliar administratiu de l'ICS

Orbita Gironina
Presencial
Pedir información
Presencial
Impartido en: Gerona/Girona

Descripción


L'Institut Català, de la Salut compta amb centres, serveis i institucions sanitàries repartides per tot l'àmbit de Catalunya. Apunta',t a aquestes oposicions i aconsegueix una plaça per a desenvolupar les tasques bàsiques d'oficina i d'atenció als usuaris d'aquesta empresa pública adscrita al Departament de Salut de la Generalitat.

A quién va dirigido

Objetivos

Preparació des de casa teva i amb l'ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.

Textos revisats i actualitzats.

Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

Cada unitat didàctica disposa d'autoavaluacions que permeten seguir l'evolució de l'alumne.

Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l'alumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.

Informació a l'alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol*licituds.

Temario

PART I:

La Constitució Espanyola de 1978.

Llei General de Sanitat.

Llei dordenació sanitària de Catalunya.

Drets i deures fonamentals constitucionals.

Drets i deures del ciutadà, enfront Administració.

Organització de Institut Català, de la Salut.

Organització de la divisió atenció hospitalària i de la divisió, atenció primària de ICS.


PART II:

Drets i deures dels auxiliars administratius de les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

Funcions prò,pies de la categoria auxiliar administratiu.

Atenció a administrat: acollida i informació.

La informàtica com a eina de treball. Programes.


Titulación obtenida

Requisitos

Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea, o d&rsquo,aquells estats en els que sigui d&rsquo,aplicació la lliure circulació de treballadors segons la llei.

Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l'edat de la jubilació forçosa.

No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l',execució de les seves funcions.

No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.

Estar en possessió del títol de ESO, Graduat Escolar, FP1 o equivalent, i, a Catalunya, nivell C de Català,

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l',Administració Pública.

Et preparem totes les proves (temari, psicotècnics, personalitat, entrevista personal) des del primer dia.Contacta ahora con el centro