Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición de auxiliar administratiu de l'ICS de Orbita Gironina

Orbita Gironina

Orbita Gironina
Presencial
Pedir información
Impartido en: Gerona/Girona

Presentación

Presentacion

L',Institut Català, de la Salut compta amb centres, serveis i institucions sanità,ries repartides per tot l',à,mbit de Catalunya. Apunta',t a aquestes oposicions i aconsegueix una plaç,a per a desenvolupar les tasques bà,siques d',oficina i d',atenció als usuaris d',aquesta empresa pública adscrita al Departament de Salut de la Generalitat.

TemarioÍNDEX DE TEMESPART I:* La Constitució Espanyola de 1978.* Llei General de Sanitat.* Llei d&rsquo,ordenació sanità,ria de Catalunya.* Drets i deures fonamentals constitucionals.* Drets i deures del ciutadà, enfront l&rsquo,Administració.* Organització de l&rsquo,Institut Català, de la Salut.* Organització de la divisió d&rsquo,atenció hospitalà,ria i de la divisió d&rsquo,atenció primà,ria de l&rsquo,ICS.PART II:* Drets i deures dels auxiliars administratius de les institucions sanità,ries de la Seguretat Social.* Funcions prò,pies de la categoria d&rsquo,auxiliar administratiu.* Atenció a l&rsquo,administrat: acollida i informació.* La informà,tica com a eina de treball. Programes.


Información Adicional

REQUISITS DE L',ALUMNE* Ser espanyol o bé pertà,nyer a un estat membre de la Unió Europea, o d&rsquo,aquells estats en els que sigui d&rsquo,aplicació la lliure circulació de treballadors segons la llei.* Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l',edat de la jubilació forç,osa.* No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l',execució de les seves funcions.* No estar inhabilitat penalment per a l',exercici de les funcions públiques.* Estar en possessió del títol de ESO, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i, a Catalunya, nivell C de Català,* No haver estat separat mitjanç,ant expedient disciplinari de l',Administració Pública.* Et preparem totes les proves (temari, psicotè,cnics, personalitat, entrevista personal) des del primer dia.GARANTIES* Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.* Textos revisats i actualitzats.* Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.* Cada unitat didà,ctica disposa d',autoavaluacions que permeten seguir l',evolució de l',alumne.* Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.* Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari i els tests psicotè,cnics. Realització de simulacres de proves.* Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de sol*licituds.
Contacta ahora con el centro