Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición de auxiliar de biblioteques en Gerona/Girona

Orbita Gironina

Programa de Oposición de auxiliar de biblioteques

Orbita Gironina
Presencial
Pedir información
Presencial
Impartido en: Gerona/Girona

Descripción

Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

Si t',agrada el món de la lectura fes-te auxiliar de biblioteques. Esdevindrà,s el professional encarregat d',atendre i informar als usuaris de la biblioteca, realitzarà,s els préstecs i rebrà,s els documents retornats, tasques que inclouen registrar totes els moviments d',entrada i sortida del material que sol·,liciten els socis, així com les novetats. També haurà,s d',atendre les consultes telefò,niques, revisar l',ordre de les estances i posar a l',abast dels usuaris tota la informació que sigui convenient.

A quién va dirigido

L'oposició està dissenyada perquè la facin aquelles persones que vulguin ser part de el grup d'auxiliars de biblioteca.

Objetivos

El que es pretén amb aquesta formació és dotar els participants amb tots els coneixements que es requereixen per aprovar les proves d'accés.

Temario

La Constitució Espanyola. Estatut d',Autonomia de Catalunya.

Sistema espanyol de Biblioteques.

Biblioteques Nacionals, Públiques, Università,ries i Especialitzades.

Els Centres de Documentació.

Serveis als usuaris.

Gestió, selecció i adquisició, registre, ordenació, conservació i avaluació de la col*lecció.

Construcció, instal*lacions i equipament d',una biblioteca.

El document. Anà,lisi documental. Catalogació.

Catà,legs. Sistemes de classificació. El sistema CDU.

Automatització de Biblioteques.

Cooperació bibliotecà,ria. Sistemes i xarxes.

La Bibliografia. L',arxivística.

El llibre. Histò,ria del llibre i les biblioteques des de la invenció de la impremta fins als nostres dies. Futur del llibre.


Titulación obtenida

Oposición de auxiliar de biblioteques

Requisitos

Ser espanyol o bé pertà,nyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què, s',apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.

Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l',edat de 55 anys.

No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l',execució de les seves funcions.

No estar inhabilitat penalment per a l',exercici de les funcions públiques.

Estar en possessió del títol de ESO, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i, a Catalunya, nivell C de Català,

No haver estat separat mitjanç,ant expedient disciplinari de l',Administració Pública.

Et preparem totes les proves (temari, psicotè,cnic, personalitat, entrevista personal) des del primer dia.

Información Adicional

Garanties

Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.

Textos revisats i actualitzats.

Cada unitat didà,ctica disposa d',autoavaluacions que permeten seguir l',evolució de l',alumne.

Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari i els tests psicotè,cnics.

Realització de simulacres de proves i preparació de casos prà,ctics.

Preparació de l&rsquo,entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de sol*licituds.

Contacta ahora con el centro