Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición de auxiliar administratiu àmbit local, universitats i Generalitat en Gerona/Girona

Programa de Oposición de auxiliar administratiu àmbit local, universitats i Generalitat

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción

Entre les responsabilitats que ha de tenir un auxiliar administratiu estan l'atenció telefònica, el control de l'registre i l'enviament de correspondència, expedients, etc.

Les places d'auxiliar administratiu estan orientades a la realització de tasques i funcions relacionades amb el treball d'oficina i, en aquest cas, en centres públics, ja siguin Ajuntaments, Universitats públiques i els diversos depertaments de la Generalitat. 

A quién va dirigido

Poden prendre aquesta formació totes les persones que es trobin interessades a aprofundir els seus coneixements en administració local.

Objetivos

La finalitat de l'programa és dotar els alumnes amb els coneixements que es requereixen per poder obtenir uns excel·lents resultats en les proves d'accés.

Temario

* Dret Polític i Constitucional (4 temes)

* Administració Pública i Dret Administratiu (5 temes)

* Documents Administratius (3 temes)

* Rè,gim Local (20 temes)

* Ofimà,tica bà,sica (5 temes)

Titulación obtenida

Oposición de auxiliar administratiu àmbit local, universitats i Generalitat

Requisitos

* Ser espanyol o bé pertà,nyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què, s',apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.

* Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l',edat de la jubilació forç,osa.

* No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l',execució de les seves funcions.

* No estar inhabilitat penalment per a l',exercici de les funcions públiques.

* Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, ESO, FP 1 o equivalent, i, a Catalunya, nivell C de Català,

* No haver estat separat mitjanç,ant expedient disciplinari de l',Administració Pública.

* Et preparem totes les proves (teò,rica, psicotè,cnica, personalitat, cas prà,ctic, entrevista personal) des del primer dia.

Información Adicional

GARANTIES

* Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.

* Opció a assistir a classes presencials.

* Textos revisats i actualitzats.

* Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

* Cada unitat didà,ctica disposa d',autoavaluacions que permeten seguir l',evolució de l',alumne.

* Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

* Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari i els tests psicotè,cnics.

* Realització de simulacres de proves i preparació de casos prà,ctics.

* Preparació de l&rsquo,entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

* Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de sol*licituds.

Contacta ahora con el centro