Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición recepcionista, conserge, bidell, subaltern de Orbita Gironina

Orbita Gironina

Orbita Gironina
Presencial
Pedir información
Impartido en: Gerona/Girona

Presentación

Presentacion

Treballa a qualsevol dependè,ncia pública essent l',encarregat d',atendre, en primera instà,ncia, la ciutadania, així com portar el control de l',entrada i sortida de documents, o d',altres tasques bà,siques de control i manteniment de l',edifici.


Temario

ÍNDEX DE TEMESMatè,ries Generals:

Constitució Espanyola. Estatut d',Autonomia de Catalunya. Administració Pública.

L',Administrat. La Funció Pública.

L&rsquo,administració local.

Matè,ries Específiques:

Document, arxiu i registre.

Serveis postals.

Mà,quines auxiliars d',oficina.

Seguretat d',edificis. Evacuacions. Instal*lacions.

Manteniment d',edificis i institucions.


Información Adicional

REQUISITS DE L',ALUMNE* Ser espanyol o bé pertà,nyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què, s',apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.

* Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l',edat de la jubilació forç,osa.

* No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l',execució de les seves funcions.

* No estar inhabilitat penalment per a l',exercici de les funcions públiques.

* Tenir el certificat d',estudis primaris.

* No haver estat separat mitjanç,ant expedient disciplinari de l',Administració Pública.

* A Catalunya, nivell B de català,.* Preparació de totes les proves (teò,rica, psicotè,cnica, personalitat, cas prà,ctic, entrevista personal) des del primer dia.GARANTIES* Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.

* Opció a assistir a classes presencials.

* Textos revisats i actualitzats.

* Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

* Cada unitat didà,ctica disposa d',autoavaluacions que permeten seguir l',evolució de l',alumne.

* Actualització davant qualsevol canvs que hi pugui haver durant el període de formació.

* Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari i els tests psicotè,cnics.

* Realització de simulacres de proves i preparació de casos prà,ctics.

* Preparació de l&rsquo,entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

* Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de sol*licituds.
Contacta ahora con el centro