Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición Cos administratiu de la generalitat de Catalunya del centro Orbita Gironina

Programa de Oposición Cos administratiu de la generalitat de Catalunya

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción

Preparació des de casa teva i amb l'ajuda de personal especialitzat en la matèria.

Aconsegueix una plaça en el cos administratiu en les properes convocatòries que ofereix la Generalitat de Catalunya. Si alguna vegada has pensat en treballar per l'Administració Pública ara és el moment.

A quién va dirigido

S'ha elaborat aquesta oposició perquè la realitzin totes aquelles persones que vulguin ser part de la ADMINISTRATIU de la generalitat

Objetivos

Les tasques que desenvoluparàs com a administratiu són: atenció telefònica, redacció de documents administratius, arxiu i registre, entre d',altres funcions.

Temario

- Dret constitucional (5 temes).

- Dret administratiu (9 temes).

- Gestió de recursos humans (5 temes).

- Gestió economicofinancera (7 temes).

- Organització del treball (5 temes).


Titulación obtenida

Oposición Cos administratiu de la generalitat de Catalunya

Requisitos

* Ser ciutadà, espanyol o Ser nacional d',algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

* Haver complert 16 anys i no superar l',edat establerta per a la jubilació forç,osa.

* Estar en possessió o en condicions d',obtenir el títol de batxiller o tè,cnic. Si es tracta d',un títol obtingut a l',estranger, cal disposar de l',homologació corresponent del Ministeri d',Educació i Ciè,ncia.

* Posseir la capacitat física i psíquica necessà,ria per a l',exercici de les funcions prò,pies de les places convocades.

* No estar inhabilitat/ada per a l',exercici de les funcions públiques, separat/ada mitjanç,ant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública ni pertà,nyer al mateix cos o escala objecte de convocatò,ria.

* Posseir els coneixements de llengua catalana del nivell requerit a les bases específiques en el grau adequat a les funcions prò,pies de les places del cos i/o escala de l',Administració de la Generalitat objecte de convocatò,ria.

* Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana del nivell requerit a les bases específiques.

Información Adicional

GARANTIES

Opció a assistir a classes presencials al centre.

Textos revisats i actualitzats.

Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

Cada unitat didà,ctica disposa d',autoavaluacions que permeten seguir l',evolució de l',alumne.

Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari a través de la realització de proves i els tests psicotè,cnics. Realització de simulacres de proves i preparació de casos prà,ctics.

Preparació de l&rsquo,entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de sol*licituds.

Contacta ahora con el centro