Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición Cos de tramitació processal i administrativa del centro Orbita Gironina

Programa de Oposición Cos de tramitació processal i administrativa

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción

Si estàs interessat a formar part de l'Cos de tramitació processal i administrativa, aquesta és l'oportunitat que estaves esperant!

Els funcionaris de Carrera d',aquest Cos desenvoluparan les seves tasques en Jutjats, Tribunals, Fiscalies i altres òrgans de l'Administració de Justícia. 

Els treballs de cada persona es determinaran en funció del grau d',especialització, tot i això, estaran relacionats amb la gestió i el control d',arxius, la correspondència, la formació d'autos i expedients, entre totes aquelles assignades sota la seva responsabilitat.

A quién va dirigido

S'ha dissenyat el programa perquè el Realitzeu Els que desè acer Part de el Cos de tramitació processal i administrativa

Objetivos

La finalitat de l'oposició és capacitar els alumnes amb els coneixements que es requereixen per obtenir uns excel·lents resultats en les proves d'accés.

Temario

Temari general:

* La Constitució Espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals. La Corona. El Poder Judicial. Administracions. La corona i les corts generals. El Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem.

* Drets i deures dels agents de l&rsquo,administració de justícia.


Temari específic:

* Procediment judicial.

* Normativa nacional i comunità,ria en matè,ria d&rsquo,igualtat d&rsquo,oportunitats entre homes i dones.

Titulación obtenida

Oposición Cos de tramitació processal i administrativa

Requisitos

* Tenir nacionalitat espanyola.

* Haver complert els 18 anys i, normalment, no haver superat l',edat de la jubilació forç,osa.

* No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l',execució de les seves funcions.

* No estar inhabilitat penalment per a l',exercici de les funcions públiques.

* Estar en possessió del títol de BUP, FP2, batxillerat o equivalent.

* No haver estat separat mitjanç,ant expedient disciplinari de l',Administració Pública.

* Preparació de totes les proves (teò,rica, psicotè,cnica, personalitat) des del primer dia.

Información Adicional

GARANTIES

* Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.

* Textos revisats i actualitzats.

* Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

* Cada unitat didà,ctica disposa d',autoavaluacions que permeten seguir l',evolució de l',alumne.

* Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

* Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari i els tests psicotè,cnics. Realització de simulacres de proves.

* Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de sol*licituds.

Contacta ahora con el centro