Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición zelador de l'ICS del centro Orbita Gironina

Programa de Oposición zelador de l'ICS

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción

Et preparem totes les proves (teòrica, psicotècnica, personalitat, entrevista personal) des del primer dia.

Superant les oposicions de zelador podrà,s treballar en els diferents centres de l'Institut Català, de la Salut desenvolupant funcions d'atenció i trasllat de malalts (també mobiliari), vigilància de les plantes i l'edifici, cooperar en les tasques que es requereixi la presència d'un home, complir amb les jornades de guàrdia, entre altres.

A quién va dirigido

Els que desitgen especialitzar-se per conèixer més sobre delsector sanitari i ser part del grup de zeladors.

Objetivos

Preparació des de casa teva i amb l'ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.

Textos revisats i actualitzats.

Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

Cada unitat didàctica disposa d'autoavaluacions que permeten seguir l'evolució de l'alumne.

Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l'alumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.

Informació a l'alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol*licituds.

Temario

Part I:

Constitució Espanyola.

Llei General de Sanitat.

Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya.

Drets i deures fonamentals constitucionals.

Drets i deures del Ciutadà,.

Organització de l'Institut Català, de la salut.

Organització de la Divisió d'Atenció Hospitalària i de la Divisió d'Atenció Primària de l'ICS.


Part II:

Drets i deures dels Zeladors de l'ICS.

Funcions prò,pies de la categoria de Zelador.

Atenció a l'administrat: Acollida i Informació.

Posada en marxa i desocupació d'installacions bàsiques.

Introducció a la informàtica.


Titulación obtenida

Oposición zelador de l'ICS

Requisitos

Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s' apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.

Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l'edat de la jubilació forçosa.

No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l',execució de les seves funcions.

No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.

Estar en possessió del Certificat Escolar

Nivell A de Català,.

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l',Administració Pública.


Información Adicional
Contacta ahora con el centro