Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición de policía nacional en Gerona/Girona

Programa de Oposición de policía nacional

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción

Preparació des de casa teva i amb l'ajuda de personal especialitzat en la matèria.


Apunta't i prepara't per aquestes oposicions si estàs interessat en la realització de treballs relacionats amb l'ordre públic, la seguretat del país i la protecció civil. Com a agent del cos de Policia Nacional actuaràs en diferents àmbits posant a prova les teves habilitats de treball en equip, disciplina, autoritat, investigació, entre altres.

A quién va dirigido

Per a totes les persones interessades en aquesta oposición.

Objetivos

Preparem totes les proves (temari, psicotècnics, personalitat, proves físiques al complex esportiu GEIEG, entrevista) des del primer dia.


Temario

* La constitució Espanyola.

* Dret penal.

* L',Estat. L',Estat Espanyol. La U.E.

* Llei Orgà,nica i Cossos de Seguretat de l',Estat.

* El Cos Nacional de Policia.

* L',home. Equilibri ecolò,gic. Actitud i valors socials.

* La Població. La Ciutat. La Societat de masses.

* Seguretat individual i colectiva.

* Electrò,nica.

* Informà,tica (Maquinà,ria i Programació).

* Les armes.


Titulación obtenida

Oposición de policía nacional

Requisitos

Ser espanyol.

Haver complert els 18 anys i no arribar als 30 anys.

No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l',execució de les seves funcions.

No estar inhabilitat penalment per a l',exercici Públic.

Estar en possessió dels permisos de conduir de la classe B.

Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundà,ria, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent

Estatura mínima 1',65 m. els homes i 1',60 les dones.

No haver estat separat mitjanç,ant expedient disciplinari de l',Administració Pública.

Signar un compromís de portar armes.

Información Adicional

GARANTIES

* Textos revisats i actualitzats.

* Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

* Cada unitat didà,ctica disposa d',autoavaluacions que permeten seguir l',evolució de l',alumne.

* Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

* Atenció personalitzada mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari i els tests psicotè,cnics. Realització de simulacres de proves.

* Preparació de,entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

* Preparació de totes les proves físiques al complex esportiu GEIEG.

* Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de solicituds.

Contacta ahora con el centro