Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición de guardia civil de Orbita Gironina

Orbita Gironina

Orbita Gironina
Presencial
Pedir información
Impartido en: Gerona/Girona

Presentación

Presentacion

Treballa al Cos de Seguretat de l',Estat prestant serveis de vigilà,ncia, prevenció, investigació de delictes, protecció, auxili als ciutadans i de salvaguardar els seus drets, així com altres funcions de carà,cter administratiu.

Temario

ÍNDEX DE TEMES* El temari consta de 25 temes que poden classificar-se en tres matè,ries:- Ciè,ncies jurídiques (16 temes).- Socio-Cultural (4 temes).- Tè,cnico Científiques (5 temes).


Información AdicionalREQUISITS DE L&rsquo,ALUMNE

* Tenir nacionalitat espanyola, ser major de 18 anys i tenir-ne menys de 30 (ni complir-los durant l&rsquo,any de convocatò,ria).* No estar privat dels drets civils i acreditar a través de declaració, una bona conducta.* No tenir antecedents penals.* No haver estat separat a través d&rsquo,expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni estar inhabilitat per l&rsquo,exercici de funcions públiques.* Compromís de portar armes, i en el seu cas, de poder arribar a utilitzar-les.* Tenir o estar en condicions d&rsquo,obtenir el graduat en ESO o equivalent, o haver superat la prova de accés lliure a cicles formatius de grau mig o superior* Tenir carnet de conduir de classe B, o estar en condicions d&rsquo,obtenir-lo.* Preparació de totes les proves (teò,rica, psicotè,cnica, personalitat, proves físiques al complex esportiu GEIEG i entrevista personal) des del primer dia.GARANTIES* Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.* Textos revisats i actualitzats.* Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.* Cada unitat didà,ctica disposa d',autoavaluacions que permeten seguir l',evolució de l',alumne.* Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.* Atenció personalitzada mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari i els tests psicotè,cnics. Realització de simulacres de proves.* Preparació de l&rsquo,entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.* Preparació de totes les proves físiques en el complex esportiu GEIEG.* Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de sol*licituds.
Contacta ahora con el centro