Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición de guardia civil en Gerona/Girona

Programa de Oposición de guardia civil

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción

Atenció personalitzada mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari i els tests psicotè,cnics. Realització de simulacres de proves.

Treballa al Cos de Seguretat de l',Estat prestant serveis de vigilà,ncia, prevenció, investigació de delictes, protecció, auxili als ciutadans i de salvaguardar els seus drets, així com altres funcions de carà,cter administratiu.

A quién va dirigido

L'oposició està dissenyada perquè el realitzin totes aquelles persones que vulguin ser part de la guàrdia civil i preparar-se per superar les proves d'accés.

Objetivos

El que es pretén amb la formació és preparar els particopantes perquè presentin les proves d'accés i obtinguin excel·lents resultats

Temario

El temari consta de 25 temes que poden classificar-se en tres matè,ries:

Ciè,ncies jurídiques (16 temes).

Socio-Cultural (4 temes).

Tè,cnico Científiques (5 temes).

Titulación obtenida

Oposición de guardia civil

Requisitos

Tenir nacionalitat espanyola, ser major de 18 anys i tenir-ne menys de 30 (ni complir-los durant l&rsquo,any de convocatò,ria).

No estar privat dels drets civils i acreditar a través de declaració, una bona conducta.

No tenir antecedents penals.

No haver estat separat a través d&rsquo,expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni estar inhabilitat per l&rsquo,exercici de funcions públiques.

Compromís de portar armes, i en el seu cas, de poder arribar a utilitzar-les.

Tenir o estar en condicions d&rsquo,obtenir el graduat en ESO o equivalent, o haver superat la prova de accés lliure a cicles formatius de grau mig o superior

Tenir carnet de conduir de classe B, o estar en condicions d&rsquo,obtenir-lo.

Preparació de totes les proves (teò,rica, psicotè,cnica, personalitat, proves físiques al complex esportiu GEIEG i entrevista personal) des del primer dia.

Información Adicional

GARANTIES

Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.

Textos revisats i actualitzats.

Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

Cada unitat didà,ctica disposa d',autoavaluacions que permeten seguir l',evolució de l',alumne.

Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

Preparació de l&rsquo,entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

Preparació de totes les proves físiques en el complex esportiu GEIEG.

Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de sol*licituds.

Contacta ahora con el centro