Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Formación profesional Cicle Formatiu de Grau Superior Tècnic en Educació infantil de Orbita Gironina

Orbita Gironina

Orbita Gironina
Presencial
Pedir información
Impartido en: Gerona/Girona

Presentación

Presentacion

Si et vols dedicar al món de la docè,ncia en el sector de l',educació infantil fes el Cicle Formatiu de Grau Superior Tè,cnic en Educació Infantil. Aquest cicle et permetrà, treballar amb nens de 0 a 6 anys (educació infantil de primer cicle) tan en llars d',infants públiques i privades com també en el sector de l',assistè,ncia social, en institucions o programes de treball amb menors en situacions de risc o descompensació social, així com també d',animador infantil en diferents à,rees.


Temario

CONTINGUT DEL CICLE FORMATIUAquest CFGS de Tè,cnic en Educació Infantil consta de 12 mò,duls professionals, que són els segü,ents:Mò,dul 1: Intervenció en famílies i atenció en menors en risc social.Mò,dul 2: Didà,ctica de l&rsquo,educació infantil.Mò,dul 3: Autonomia personal i salut infantil.Mò,dul 4: El joc infantil i la seva metodologia.Mò,dul 5: Expressió i comunicació.Mò,dul 6: Desenvolupament cognitiu i motriu.Mò,dul 7: Desenvolupament socioafectiu.Mò,dul 8: Habilitats socials.Mò,dul 9: Primers auxilis.Mò,dul 10: Formació i orientació laboral.Mò,dul 11: Empresa i iniciativa emprenedora.Mò,dul 12: Projecte d&rsquo,atenció a la infantesa (crè,dit de síntesi)Crè,dit 13: Síntesi.


Información Adicional

REQUISITSPer inscriure&rsquo,s a les proves per al títol de cicles de grau superior s&rsquo,ha de tenir 20 anys (o 19 anys si també tenen el títol de tè,cnic o tè,cnica, o els compleixen l&rsquo,any natural de la prova) i es troben en alguna de les situacions segü,ents:- Tenir títol de batxiller.- Tenir un títol de tè,cnic especialista (FP2).- Tenir un títol de tè,cnic superior (CFGS).- Haver superat un mò,dul professional 3 experimental.- Haver superat altres estudis declarats acadè,micament equivalents o de nivell superior amb alguns dels anteriors (2n curs del batxillerat experimental de qualsevol modalitat, COU, titulació università,ria, entre altres).- Haver superat la prova d&rsquo,accés a la universitat per a majors de 25 anys o tenir-ne l&rsquo,exempció total.- Tenir el certificat conforme s&rsquo,han superat els ensenyaments substitutoris de la prova d&rsquo,accés per al cicle formatiu al qual s&rsquo,inscriu.- Haver superat o tenir l&rsquo,exempció total d&rsquo,una prova d&rsquo,accés equivalent a alguna de les anteriors.GARANTIES

* Classes presencials de les diferents matè,ries del cicle formatiu.

* Textos revisats i actualitzats.

* Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu electrò,nic, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

* Cada unitat didà,ctica disposa d',exercicis que permeten seguir l',evolució de l',alumne.

* Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

* Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari. Realització de simulacres de proves.
Contacta ahora con el centro