Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Cuso de ajudant sanitari del centro Orbita Gironina

Programa de Cuso de ajudant sanitari

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción

PRESENTACIÓ DEL CURS

Aquest curs va dirigit a totes les persones que treballen o volen treballar dins de la salut i volen realitzar una atenció actualitzada al públic que hauran d',atendre .. Aquest curs permet treballar en centres hospitalaris, clíniques, gabinets mè,dics, consultes privades, gerià,trics, etc.El material lliurat a l',alumne consta de 4 mò,duls d',estudi i la durada aproximada per a l',estudi és de 420 hores. Un cop acabat el curs l&rsquo,alumne realitzarà, prà,ctiques en un centre especialitzat d&rsquo,entre 80 a 200 hores. Al finalitzar el curs s&rsquo,obté el diploma corresponent amb el reconeixement del Ministeri d&rsquo,Educació i Ciè,ncia.

Temario

PROGRAMA DEL CURSANATOMOPATOLOGIA

* OSSOS.

* FRACTURES.

* LUXACIONS.

* ARTICULACIONS DE L',ESQUELET.

* MALALTIES DELS OSSOS I ARTICULACIONS.

* SISTEMA MUSCULAR.

* SISTEMA NERVIÓS.

* Ò,RGANS DELS SENTITS ESPECIALS.

* APARELL CIRCULATORI.

* L',APARELL RESPIRATORI. ANATOMIA.

* L',APARELL DIGESTIU.

* APARELL URINARI.

* SISTEMA ENDOCRÍ.

* APARELL GENITAL FEMENÍ.

* APARELL GENITAL MASCULÍ.

* INFECCIONS.

* POSICIONS ANATÒ,MIQUES.

* FERIDES.

* EMBENATS.

* PREFIXOS I ARRELS MÈ,DIQUES.EXPRESSIÓ GRÀ,FICA.

* GEOMETRIA.

* INSTRUMENTAL.

* ANATOMIA.TECNOLOGIA SANITÀ,RIA* L&rsquo,AUXILIAR DE CLÍNICA.

* HOSPITALS.

* EL LLIT DEL MALALT.

* TÈ,CNIQUES PER PREPARAR DIFERENTS TIPUS DE LLIT.

* ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE EL MEDI AMBIENT DE L',HOSPITAL.

* ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE ARQUITECTURA SANITÀ,RIA.

* POSICIONS DELS PACIENTS ENLLITATS: SUPINA, LATERAL, PRONA, ASSEGUDA I DE FOWLER.

* HIGIENE DEL MALALT.

* HIGIENE I NETEJA A L',HOSPITAL: CONSIDERACIONS IMPORTANTS SOBRE LA HIGIENE I LA NETEJA DE LES HABITACIONS AUXILIARS.

* SEGURETAT DE L',HOSPITAL.

* NORMES REFERIDES ALS EMPLEATS.* DIETÈ,TICA: ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE EL SERVEI DE MENJARS I PREPARACIÓ D',ALIMENTS: SUCS, BATUTS, FARINETES I AJUDA AL MALALT EN CAS DE VÒ,MITS.

* SIGNES VITALS.

* RECOLLIDA DE MOSTRES PER EXPLORACIONS I ANÀ,LISI.

* PREPARACIÓ DEL MALALT PER A UNA INTERVENCIÓ: AJUDA DE L',AUXILIAR DE CLÍNICA EN LA CURA PREOPERATORI DEL PACIENT, PREPARACIÓ PSICOLÒ,GICA DEL MALALT.

* MORT A L',HOSPITAL.

* ACCESSORIS. PRECAUCIONS. MANUREDUCTORS. INCUBADORES. NETEJA I CONSERVACIÓ.

* INCUBADORES.

* FERIDES: CURACIÓ DE LES FERIDES.

* EMBENATS.

* HIGIENE.

* MALALTIES PROFESSIONALS.

* SOCORRISME.

* TRANSPORT I MOBILITZACIÓ DEL MALALT.

* INTOXICACIONS.

* MEDICAMENTS.* NORMES PER A L',ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER QUALSEVOL VIA.PRÀ,CTIQUES SANITÀ,RIES

* EL LLIT HOSPITALARI.

* NETEJA DEL PACIENT.

* RENTAT DE MANS.

* IMMOBILITZACIÓ DEL PACIENT.

* AÏ,LLAMENT.

* CONSTANTS.

* NETEJA DEL MATERIAL.

* CARRO DE CURES.

* VIES D',ADMINISTRACIÓ.

* PRESA DE MOSTRES.

* CURA DE FERIDES.

* ÚLCERES.

* ENEMES.

* VENÒ,CLISI.

* SONDATGE VESICAL.

* GASOMETRIA.

* PRESSIÓ VENOSA CENTRAL (PVC):

* TORACOCENTESI.

* PUNCIÓ LUMBAR.

* SONDA NASOGÀ,STRICA.

* SONDA DE SEGSTAKEN.

* COLOSTOMIA.

* ELECTROCARDIOGRAMA (ECG).

* BALANÇ, HÍDRIC.

* PRE-OPERATORI / POST - OPERATORI.

* DRENATGES.
Contacta ahora con el centro