Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición auxiliar d'infermeria d'hospitals en Gerona/Girona

Programa de Oposición auxiliar d'infermeria d'hospitals

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción

Presentacion

Treballa en els diferents centres hospitalaris públics complint amb els serveis complementaris de l',assitè,ncia sanità,ria que no requereixin o corresponguin a un titulat. Les tasques seran diferents en funció del departament o l',à,rea assignada. Ambtot, estaran relacionades amb la neteja i assitè,ncia dels pacients, servir els à,pats, fer els llits i cooperar amb els metges i infermeres.

Temario

INDEX DE TEMES* Part I:o Funcions i cures de l&rsquo,auxiliar d&rsquo,infermeria.

* Part II:o Anatomia, Fisiologia i Fisiopatologia.

* Part III:o Constitució Espanyola: Deures i drets fonamentals.

o La Salut en la Constitució.* Part IV:o Sistema Sanitari Públic. Rè,gim Jurídic-Sanitari.


Información Adicional

REQUISITS DE L&rsquo,ALUMNE* Ser espanyol o be pertà,nyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en els que sigui d&rsquo,aplicació la lliure circulació de treballadors segons la llei.* Haver complert els 18 anys i, normalment, no haver superat l&rsquo,edat de la jubilació forç,osa.* No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l&rsquo,execució de les seves funcions.* No estar inhabilitat penalment per l&rsquo,exercici de les funcions públiques.* Tè,cnic Auxiliar de Clínica (FP 1, branca sanità,ria) o Tè,cnic Auxiliar d&rsquo,infermeria (Mò,dul professional nivell 2, branca sanità,ria) o Tè,cnic en Cures Auxiliars d&rsquo,infermeria (FP de Grau Mig, branca sanità,ria).* No haver estat separat a través d&rsquo,expedient disciplinari de l&rsquo,Administració Pública.

*Preparació de totes les proves (teò,rica, psicotè,cnica, personalitat, entrevista personal) des del primer dia.GARANTIES* Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.* Textos revisats i actualitzats.* Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.* Cada unitat didà,ctica disposa d',autoavaluacions que permeten seguir l',evolució de l',alumne.* Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.* Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari i els tests psicotè,cnics. Realització de simulacres de proves.* Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de sol*licituds.


Contacta ahora con el centro