Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición tècnic educació infantil en Gerona/Girona

Programa de Oposición tècnic educació infantil

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción

inicia els estudis per superar les proves d'accés de l'Oposició tècnic educació infantil


Si vols guanyar una plaça de funcionari com a mestre d’Atenció primària en qualsevol escola pública de la Generalitat de Catalunya prepara’t amb nosaltres les teves oposicions.


A quién va dirigido

Totes aquelles persones que desitgin ser tècnics en educació infantil


Objetivos

Classes presencials.

Preparació de totes les proves amb l’ajuda de personal especialitzat en la matèria, mestres en actiu que van aprovar les últimes oposicions.

Preparació de totes les proves amb l’ajuda de personal especialitzat en la matèria.

Material actualitzat d’acord amb el currículum actual d’educació: Decret 119/2015 (primària) i Decret 181/2008 (infantil).

Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació (per la publicació de la convocatòria de 2018).

Seguiment continuat del progrés de l’alumne en el domini i preparació de cada una de les proves:

– Correcció de programacions.

– Preparació de casos pràctics.

– Realització de simulacres per preparar l’exposició i la defensa de la programació i de la unitat didàctica.


Atenció personalitzada durant tot el període de formació mitjançant correu o telèfon, per tal de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir.

Informació de la convocatòria i orientació en la tramitació de sol·licituds.

Temario

L’oposició al cos de mestres es regeix pel Real Decreto 276/2007, que estableix l’estructura de les diferents fases de l’oposició. La fase d’oposició consta de dues proves.

La primera prova consta de dues parts:

PART A: Desenvolupament d’un tema + PART B: Prova pràctica

La segona prova també consta de dues parts:

PART A: Presentació d’una programació didàctica + PART B: Preparació i exposició d’una unitat didàctica


CONTINGUTS

– Funcionament del procés de l’oposició tot tenint com a referència la convocatòria.

– Legislació que regeix l’educació al nostre país: lleis, decrets i ordres.

– Eines, estratègies i tècniques d’estudi per al desenvolupament d’un tema.

– Anàlisi, dinàmica i desenvolupament de la prova pràctica.

– Elaboració de la programació punt a punt: aspectes rellevants a destacar.

– Preparació de les unitats didàctiques a partir de models d’exemple.

– Mostra de materials i recursos TIC per elaborar la pròpia programació.

– Explicació de mesures i suports per a la l’atenció educativa. (Decret 150).

– Exposició i defensa de la programació i de la unitat didàctica.

Titulación obtenida

Oposición tècnic educació infantil

Requisitos

Ser espanyol, o tenir la nacionalitat d’un altre estat membre de la Unió Europea o d’un estat al qual, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hi sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, o bé tenir la condició de cònjuge, de descendent o de descendent del cònjuge (ser menor

de 21 anys o més gran d’aquesta edat, però que visqui a càrrec dels seus progenitors).

 Tenir 16 anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l’edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

Tenir (o reunir les condicions per a l’expedició) el títol de Mestre; la diplomatura de Professor d’Educació General Bàsica o Mestre d’Ensenyament Primari, o el títol de grau corresponent.

No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat a què s’opta.

 No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de

funcionari.

No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual es vol ingressar.

Contacta ahora con el centro