Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

OPOSICIÓN EN COS PERSONAL SUBALTERN del centro GRUP PREPARAT

Programa de OPOSICIÓN EN COS PERSONAL SUBALTERN

Modalidad: Presencial , Semi-presencial
Localización: Tarragona

Temario

PRESENTACIÓ

L’Administració Pública convoca cada any places de funcionari. Com hi pots accedir? Per mitjà d’una oposició.

Què és una oposició?
És un sistema de selecció de personal que utilitza l’Administració Pública per cobrir aquestes places lliures.

Què t’ofereix?

Seguretat en el lloc de treball
Jornada laboral continua
Salari aproximat de 1100 euros mensuals
Possibilitat de promoció interna
Excedència, dies d’assumptes propis

EN QUÈ CONSISTEIX AQUEST LLOC DE TREBALL?

En vigilar els locals, controlar les persones que accedeixin a les oficines públiques i informar-les de la situació dels locals, custodiar els materials, el mobiliari i les instal•lacions, i, en general, altres tasques de caràcter similar. En el cas que es prestin serveis en centres educatius, també li correspon atendre l'alumnat.

REQUISITS

Haver complert els 18 anys i no excedir l’edat de jubilació
Tenir la nacionalitat espanyola o pertànyer a un dels Estats Membres de la Unió Europea
Estar en possessió de la titulació exigida segons les bases de la convocatòria ( Certificat d’Escolaritat o equivalent, Graduat Escolar, Graduat en ESO o equivalent)
No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol Administració Pública.
No tenir en curs cap causa legal de incompatibilitat o incapacitat legal.

PROVES
PRIMERA PROVA: consta de tres exercicis de caràcter obligatori i eliminatori:
Primer exercici: qüestionari de 20 preguntes sobre el contingut dels temes 1 al 6 i de 30 preguntes sobre el contingut dels temes 7 al 10 del programa de temes publicats, amb quatre respostes alternatives
Segon exercici: qüestionari de 20 preguntes amb quatre opcions de resposta per valorar la comprensió d’instruccions i la resolució d’operacions aritmètiques en un temps aproximat de 30 minuts.
Tercer exercici: qüestionari d’entre 40 i 60 preguntes sobre el perfil professional en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies del Cos Subaltern de la Generalitat.

SEGONA PROVA: consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori:
Primer exercici: resoldre per escrit un supòsit pràctic sobre les tasques pròpies del Cos. El Tribunal fixarà el temps que no serà superior a 45 minuts. La qualificació serà de 0 a 10, i la puntuació mínima per superar-lo és de 5.
Segon exercici: exercici de coneixements de llengua catalana de forma escrita i oral. Estaran exempts els aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de nivell intermig de català (nivell B) o superior.

ÀREES TEMÀTIQUES

Part General: Constitució Espanyola, Estatut d’Autonomia de Catalunya, funció pública etc. (7 temes)
Part Específica: funcions cos subaltern, instal•lacions elèctriques, primers auxilis etc. ( 3 temes)

SISTEMA D’ESTUDI
Grup Prepara’t confecciona un sistema d’estudi personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.
Revisem i actualitzem el teu temari
T’ informem de totes les convocatòries
Treballem seguint la Fórmula C+E = A ( constància i estudi = aprovat )

Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​