Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

OPOSICIÓN EN AJUDANT DE INSTITUCIONS PENITENCIARIES del centro GRUP PREPARAT

Programa de OPOSICIÓN EN AJUDANT DE INSTITUCIONS PENITENCIARIES

Modalidad: Presencial , Semi-presencial
Localización: Tarragona

Temario

PRESENTACIÓ

L’Administració Pública convoca cada any places de funcionari. Com hi pots accedir? Per mitjà d’una oposició.
Què és una oposició?
És un sistema de selecció de personal que utilitza l’Administració Pública per cobrir aquestes places lliures.
Què t’ofereix?

Seguretat en el lloc de treball
Jornada laboral continua
Possibilitat de promoció interna
Formació continuada
Excedència, dies d’assumptes propis

REQUISITS PER ACCEDIR A UNA PLAÇA LLIURE

o Haver complert els 18 anys i no excedir l’edat de jubilació
o Tenir la nacionalitat espanyola o ser membre d’algun dels Estats de la Unió Europea
o Estar en possessió del Títol de Batxillerat, Formació Professional de segon grau , tècnic superior o equivalent.
o No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol Administració Pública.
o No tenir en curs cap causa legal de incompatibilitat o incapacitat legal.
o Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades, tenint en compte la taula d'exclusions mèdiques de l'annex

PROVES QUE CAL SUPERAR

PRIMERA PROVA: obligatòria i eliminatòria:
1r exercici: psicotècnic: Consisteix en la realització d'una prova psicotècnica adreçada a avaluar la competència psicosocial dels aspirants per exercir les tasques pròpies del cos tècnic en penitenciaries.
2n exercici: Capacitat física: Flexió de braços, tracció general, circuit d’agilitat, i course navette

SEGONA PROVA: consistirà en dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori:
1r exercici: qüestionari tipus test de 100 preguntes amb quatre opcions de resposta sobre la part general del temari. Es sancionaran les preguntes errònies i caldrà obtenir un 5 per superar l’exercici.
2n exercici: qüestionari tipus test de 100 preguntes amb 4 opcions de resposta sobre la part específica del temari. Es sancionaran les preguntes errònies i caldrà obtenir un 5 per superar l’exercici.

TERCERA PROVA:
1r exercici: coneixements de llengua castellana de caràcter obligatori i eliminatori per aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. Consta de dues parts: una escrita (redacció) i una oral (conversa).
2n exercici: coneixements de llengua catalana de caràcter obligatori i eliminatori per aquells aspirants que no tinguin el nivell B de català.

QUARTA PROVA: prova mèdica

ÀREES TEMÀTIQUES
Part General: 15 temes
1. Dret Constitucional: 6 temes
2. Administració Pública: 4 temes
3. Gestió de Recursos Humans: 3 temes
4. Gestió econòmica financera: 2 temes
o Part Específica: 34 temes
1. Dret Penal: 11 temes
2. Dret Penitenciari: 19 temes
3. Criminologia: 2 temes
4. Psicologia: 2 temes

SISTEMA D’ESTUDI

Grup Prepara’t confecciona un sistema d’estudi personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.
Revisem i actualitzem el teu temari
T’ informem de totes les convocatòries
Et preparem per totes les proves de l’oposició
Treballem seguint la Fórmula C+E = A ( constància i estudi = aprovat )

Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​