Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición cos de mestres Educació Infantil en Gerona/Girona

Orbita Gironina

Programa de Oposición cos de mestres Educació Infantil

Orbita Gironina
Presencial
Pedir información
Presencial
Impartido en: Gerona/Girona

Descripción

Treballa a les diferents escoles públiques mantenint un contacte directe amb els nens de P3 a P5.

Prepara't per poder aportar els coneixements bàsics i essencials de les diferents matèries escolars als alumnes.

A quién va dirigido

Espanyols que desitgin ser part de el cos de mestres en Educació Infantil i augmentar els seus coneixements en el sector.

Objetivos

Amb aquesta formació es pretén brindar als participants els coneixements complets que es requereixen per aconseguir uns magnífics resultats en les proves d'accés.

Temario

*Característiques generals del nen. Factors que intervenen en el desenvolupament.

* Desenvolupament psicomotor, de la personalitat, cognitiu, afectiu, del llenguatge.

* Família com a primer agent de socialització.

* Principals corrents pedagò,giques i psicolò,giques

* Educació per a la salut. Educació sexual a,etapa infantil. Educació musical.

* La programació en el primer cicle. Funcions del mestre educació infantil.

* Alimentació, nutrició i dietè,tica.

*Equipament didà,ctic. Organització de ,espai i el temps.

*Evolució de,expressió plà,stica. Expressió corporal. Influè,ncia de la imatge en el nen.Titulación obtenida

Oposición cos de mestres Educació Infantil

Requisitos

Ser espanyol o bé pertà,nyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què, s',apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.

Haver complert els 18 anys i, normalment, no haver superat l',edat de la jubilació forç,osa.

No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l',execució de les seves funcions.

No estar inhabilitat penalment per a l',exercici de les funcions públiques ni haver estat separat mitjanç,ant expedient disciplinari de l',Administració Pública.

No ser funcionari de carrera, en prà,ctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual vol ingressar.

Estar en possessió o reunir les condicions per a la seva expedició, d&rsquo,alguna de les segü,ents titulacions: mestre, diplomat en professorat d&rsquo,educació general bà,sica, mestre ,ensenyament primari.

Preparació de totes les proves (teò,rica, programació didà,ctica i unitats didà,ctiques, exposició) des del primer dia.


Información Adicional

GARANTIES

Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.

Opció a assistir a classes presencials.

Textos revisats i actualitzats.

Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari. Realització de simulacres de proves.

Orientació, seguiment i correcció de la programació didà,ctica. Formes d&rsquo,exposició d&rsquo,aquesta.

Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de sol*licituds.

Contacta ahora con el centro