Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición auxiliar d'infermeria de Centres d'Atenció Primaria del centro Orbita Gironina

Programa de Oposición auxiliar d'infermeria de Centres d'Atenció Primaria

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción


Les competè,ncies i funcions sota aquest cà,rrec de l',equip d',infermeria es desenvolupen a l',entorn del pacient i sota les directrius del diplomat. A banda de proporcionar atenció al pacient, recollirà,s dades personals i tota la informació necessà,ria de la visita, t',encarregarà,s del manteniment i la neteja del material sanitari, així com del seu estocatge.

A quién va dirigido

Objetivos

Temario

El servei català, de la salut.

Estatut del personal estatutari de l&rsquo,ICS.

El Pla de Salut de Catalunya.

Residus sanitaris.

El programa de la sida.

El programa &ldquo,Vida als anys&rdquo,.

El treball en equip en l&rsquo,atenció primà,ria.

Sistemes de registre en l&rsquo,atenció primà,ria.

Avaluació i garantia de qualitat en atenció primà,ria.

Odontologia preventiva.

Dentició temporal i permanent.

Cà,ries dental. Índex CAO.

Instrumental odontolò,gic i instrumentació.

Higiene. Desinfecció i esterilització.

Mecanismes preventius del fluor.

Higiene laboral.

Titulación obtenida

Oposición auxiliar d'infermeria de Centres d'Atenció Primaria

Requisitos

Ser espanyol o be pertà,nyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en els que sigui d&rsquo,aplicació la lliure circulació de treballadors segons la llei.

Haver complert els 18 anys i, normalment, no haver superat l&rsquo,edat de la jubilació forç,osa.

No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l&rsquo,execució de les seves funcions.

No estar inhabilitat penalment per l&rsquo,exercici de les funcions públiques.

Tè,cnic Auxiliar de Clínica (FP 1, branca sanità,ria) o Tè,cnic Auxiliar d&rsquo,infermeria. (Mò,dul professional nivell 2, branca sanità,ria) o Tè,cnic en Cures Auxiliars d&rsquo,infermeria (FP de Grau Mig, branca sanità,ria).

No haver estat separat a través d&rsquo,expedient disciplinari de l&rsquo,Administració Pública.

Preparació de totes les proves (teò,rica, psicotè,cnica, personalitat, entrevista personal) des del primer dia.

Información Adicional

GARANTIES


Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.

Textos revisats i actualitzats.

Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

Cada unitat didà,ctica disposa d',autoavaluacions que permeten seguir l',evolució de l',alumne.

Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari i els tests psicotè,cnics. Realització de simulacres de proves.

Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de sol*licituds.

Contacta ahora con el centro