Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Curso de auxiliar tècnic en tanatopraxia i tanatomaquillatge en Gerona/Girona

Orbita Gironina

Programa de Curso de auxiliar tècnic en tanatopraxia i tanatomaquillatge

Orbita Gironina
Presencial Duración: 320
Pedir información
Presencial
Impartido en: Gerona/Girona

Descripción

Gran demanda laboral. Borsa de treball.


Des de fa uns anys el sector funerari s',ha convertit en un dels sectors més dinà,mics de la nostra economia, i ara més des de l',actual lliberalització d',aquest sector. D',aquí la importà,ncia que aquestes empreses s',adaptin a les noves tendè,ncies i es professionalitzin cada vegada més, així com també requereixin més professionals especialitzats.


La tanatoestè,tica inclou tot el conjunt de tè,cniques o prà,ctiques que tenen com a finalitat retrassar tots aquells processos de deteriorament del difunt per així poder-lo presentar dignament als familiars. Aquest curs va dirigit a tota persona, estudiant o treballador, que vulgui adquirir o millorar la seva formació en tanatoprà,xia i tanatomaquillatge.

A quién va dirigido

Objetivos

Temario

TEMA 1. La mort.

TEMA 2. El lent procés de la mort.

TEMA 3. Fases de la mort.

TEMA 4. Tipus de mort.

TEMA 5. Necrosi.

TEMA 6. Mort clínica.

TEMA 7. Fenò,mens cadavè,rics.

TEMA 8. Fenò,mens cadavè,rics tardans.

TEMA 9. Condicionament i conservació de cadà,vers.

TEMA 10. Anatomia humana i fisiologia elemental en tanatoprà,xia.

TEMA 11. Aplicacions.

TEMA 12. Bioseguretat.

TEMA 13. Introducció a la tanatoprà,xia i la tanatoestè,tica.

TEMA 14. La prà,ctica de la tanatoprà,xia.

TEMA 15. Les sutures.

TEMA 16. Maquillatge funerari.

TEMA 17. Modelatge cosmetolò,gic i restauració cadavè,rica.

TEMA 18. La sala de tanatoprà,xia i tanatoestè,tica.

TEMA 19. Prevenció de riscos laborals.

TEMA 20. Gestió funerà,ria.

Titulación obtenida

Requisitos

No és necessari cap tipus de titulació específica. Persona emprenedora, que vulgui adquirir o millorar la seva formació en tanatoprà,xia i tanatomaquillatge.


Información Adicional

GARANTIES

* Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.

* Textos revisats i actualitzats.

* Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

* Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

* Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari.

* Realització de prà,ctiques en diferents tanatoris certificades.

* Entrega de diploma un cop s&rsquo,hagi finalitzat i aprovat el curs amb 320 hores acreditades.

* Gran demanda laboral. Borsa de treball.

Contacta ahora con el centro