Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Curso de Auxiliar de Farmacia en Gerona/Girona

Programa de Curso de Auxiliar de Farmacia

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción

inicia els estudis d'alta qualitat com a auxiliar de farmàcia, formant-te amb el millor curs de l'mercat en aquesta àrea.


Conté una sè,rie de coneixements assimilables per qui posseeixen uns coneixements de cultura general. La realització d',aquest curs possibilita el treball en farmà,cies titulars i en farmà,cies de diversos centres hospitalaris. En aquest curs es toquen una sè,rie de temes que van des del que és una recepta mè,dica fins a conè,ixer els principals fà,rmacs que es comercialitzen.A quién va dirigido

El curs va dirigit a totes les persones interessades a saber com funciona una farmà,cia per dins.

Objetivos

  • Formar professionals altament capacitats.

Temario

FARMACOLOGIA BÀSICA

* Farmà,cia prà,ctica.

* Preparacions medicinals.

* Pols medicinals.

* Formes farmacè,utiques.

* Material de laboratori. Termò,metres.


FARMACOLOGIA GENERAL

* L',oficina de farmà,cia.

* Nocions generals de farmacologia. principis d',actuació del medicament.

* Preparacions i formes farmacè,utiques. Introducció al seu estudi.

* Grups terapè,utics.

* Requisits pel subministrament de medicaments estrangers.

* Xarxa de fred.


FARMACOLOGIA ESPECIALITZADA

* Nutrició, dietè,tica i bromatologia.

* Homeopatia.

* Ò,ptica. Generalitats.

* Dermofarmà,cia i cosmè,tica.

* Anà,lisis clíniques.

* Anà,lisi de les aigü,es.

* Fitoterà,pia.

* Fórmules magistrals.

Titulación obtenida

El material lliurat a l',alumne consta de 3 mò,duls d',estudis i la durada del curs està, calculada en 200 hores per als diplomats d',Infermeria i 400 hores per als ajudants sanitaris i persones que vulguin treballar en farmà,cies.

Requisitos

No és necessari tenir els estudis bà,sics per la realització del curs.

Contacta ahora con el centro