Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Curso de Auxiliar de Farmacia en Gerona/Girona

Orbita Gironina

Programa de Curso de Auxiliar de Farmacia

Orbita Gironina
Presencial
Pedir información
Presencial
Impartido en: Gerona/Girona

Descripción


Conté una sè,rie de coneixements assimilables per qui posseeixen uns coneixements de cultura general. La realització d',aquest curs possibilita el treball en farmà,cies titulars i en farmà,cies de diversos centres hospitalaris. En aquest curs es toquen una sè,rie de temes que van des del que és una recepta mè,dica fins a conè,ixer els principals fà,rmacs que es comercialitzen.A quién va dirigido

El curs va dirigit a totes les persones interessades a saber com funciona una farmà,cia per dins.

Objetivos

Temario

FARMACOLOGIA BÀSICA

* Farmà,cia prà,ctica.

* Preparacions medicinals.

* Pols medicinals.

* Formes farmacè,utiques.

* Material de laboratori. Termò,metres.


FARMACOLOGIA GENERAL

* L',oficina de farmà,cia.

* Nocions generals de farmacologia. principis d',actuació del medicament.

* Preparacions i formes farmacè,utiques. Introducció al seu estudi.

* Grups terapè,utics.

* Requisits pel subministrament de medicaments estrangers.

* Xarxa de fred.


FARMACOLOGIA ESPECIALITZADA

* Nutrició, dietè,tica i bromatologia.

* Homeopatia.

* Ò,ptica. Generalitats.

* Dermofarmà,cia i cosmè,tica.

* Anà,lisis clíniques.

* Anà,lisi de les aigü,es.

* Fitoterà,pia.

* Fórmules magistrals.

Titulación obtenida

El material lliurat a l',alumne consta de 3 mò,duls d',estudis i la durada del curs està, calculada en 200 hores per als diplomats d',Infermeria i 400 hores per als ajudants sanitaris i persones que vulguin treballar en farmà,cies.

Requisitos

No és necessari tenir els estudis bà,sics per la realització del curs.

Contacta ahora con el centro