Cursos de Técnic Superior de Prevenció de Riscos Professionals en Barcelona

Cursos y Formación de Institut La Pineda

Institut La Pineda

Ver Oferta Formativa

  

Cursos de Técnic Superior de Prevenció de Riscos Professionals en Barcelona

Compartir en:
  • Dirección: Calle Torrent la Batlloria s/n (Barcelona)
  • Tipo de Curso: Formación Profesional
  • Modalidad: Presencial
  • Fecha inicio: Matrícula Abierta
  • Fecha fin: Matrícula Abierta
  • Precio: Consultar más información
  • Lugar: Badalona

PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS
• 2.000 ñores - 2 cursos académics.
1.610 hores en el centre docent.
390 hores en centres de treball.
(practiques en empreses del sector professional)
• Torn de tarda. 

Distribució deis crédits
Primer curs
• C1 Gestió de la prevendó.
• C2 Riscos deriváis de les condicions de seguretat.
• C4 Riscos químics i biológics ambientáis.
• C7 Relacions en l'ámbit de treball.
• C8 Formado i orientació laboral. 

Segon curs
• C3 Riscos físics ambientáis.
• C5 Prevenció de riscos derivats de l'organització i cárrega del
treball.
• C6 Emergéncies.
• C9 Formado en centres de treball.
• C10 Crédit de síntesi.
• C11 Riscos medi ambientáis. 

Equipament
• Aules amb equipament informátic i disponibilitat d'equipaments
i tallers industriáis on realitzar activitats i practiques. 

OBJECTIU DEL CICLE:
Participar en la prevendó i protecció col-lectiva i personal mitjangant
l'establiment o adaptació de mesures de control i correctores per tal d'evitar o reduir els riscos fins a nivells acceptables, amb la finalitat d'aconseguir la millora de la seguretat i la salut en l'ámbit professional, d'acord amb les normes establertes.. 

ÁMBIT PROFESSIONAL:
Aquest/a técnic/a podrá exercir la seva activitat en qualsevol sector d'activitat económica, en general dins l'área de prevenció de riscos lligada directament al procés de producció de béns i servéis, tant en empreses grans com en
mitjanes o petites, de carácter públic o privat.
També pot ubicar-se en empreses de servei mitjanes o petites, externes a la industria. 

SORTIDES PROFESSIONALS:
El técnic o técnica superior en Prevenció de riscos professionals s'ubica fonamentalment en les funcions/subfuncions de seguretat i/o organització, prevenció, higiene industrial i análisi i control de riscos. 

Principáis ocupadons i llocs de treball mes rellevants:
• Coordinador/a de prevenció.
• Técnic/a de prevenció.
• Técnic/a de seguretat i higiene. 

ACCÉS:
• Haver superat el batxillerat.
Qualsevol Modalitat.
• Teñir superat el COU o el PREU.
• Teñir el títol de FP2.
• Haver superat la prova d'accés ais cicles formatius de grau superior.

Consultar más información

Detalle sobre el curso:

Requisitos:

SOLICITAR INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

Técnic Superior de Prevenció de Riscos Professionals


TUS DATOS: Los datos que aparecen con el símbolo * son requeridos

HombreMujer
Deseo recibir información de los cursos que me interesan por email

Ver condiciones de servicio

Recibir información

Cursos relacionados

Solicitar información sin compromiso