Cursos de Administrativo Generalitat de Cataluña en Tarragona

Cursos y Formación de EDUCANS FORMACIO SL

EDUCANS FORMACIO SL

Ver Oferta Formativa

  

Cursos de Administrativo Generalitat de Cataluña en Tarragona

Compartir en:
  • Dirección: Plaza Alfons XII 7 3º D (Tarragona)
  • Tipo de Curso: Oposición
  • Modalidad: Semi-presencial
  • Fecha inicio: Matrícula Abierta
  • Fecha fin: Matrícula Abierta
  • Precio: Consultar más información
  • Lugar: Tortosa

Requisits:

Titulació: Batxillerat, Formació Professional de segon grau o equivalent .

Nivell de català: C.

Nacionalitat: espanyola o comunitària.

Contingut: el temari.

Proves:

Primera prova. De caràcter obligatori i eliminatori.

PRIMER EXERCICI competències professionals.

Qüestionari sobre competències professionals orientat a avaluar el grau d'adequació dels aspirants al perfil demanat.

SEGON EXERCICI: coneixements

Qüestionari test de 50 preguntes més 5 de reserva, sobre el contingut del temari.

TERCER EXERCICI: coneixements.

Resolució d’un o diversos supòsits pràctics.

Segona prova. De caràcter obligatori i eliminatori.

Ofimàtica pràctica.

Tercera prova: Examen de català.

Exempció de la prova de coneixements de llengua catalana, amb el certificat de nivell C.

Temari

1. Dret constitucional. Organització política.

Tema 1

Constitució i ordenament jurídic

Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. L'ordenament jurídic: fonts. Incidència del dret comunitari en l'ordenament jurídic espanyol: fonts del dret comunitari; les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 2

Institucions estatals

El Cap d'Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble.

Tema 3

Organització territorial de l'Estat

Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes: estatuts d'autonomia, distribució de competències i finançament. Les entitats locals: municipi, província, comarca, vegueria i altres ens locals supramunicipals.

Tema 4

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya

Estatut d'Autonomia de Catalunya: concepte i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia. Relacions de la Generalitat amb l'Estat, altres comunitats autònomes, les entitats locals i la Unió Europea i l'acció exterior.

Tema 5

Institucions de la Generalitat de Catalunya

Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

2. Administració pública. El dret administratiu

Tema 6

Administració pública i ciutadania

Administració Pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l'Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres.

Tema 7

Organització de l'Administració de la Generalitat

Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Òrgans: centrals i perifèrics; actius i consultius; col·legiats. L'Administració institucional o instrumental: organismes autònoms i empreses públiques.

Tema 8

Principis i tècniques de l'organització administrativa

Principis de l'organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions. El principi de jerarquia. Delegació. Avocació. Substitució. Encàrrec de gestió. Delegació de signatura. Suplència. El principi de coordinació.

Tema 9

L'acte administratiu

L'acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l'acte administratiu: notificació i publicació. Silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.

Tema 10

El procediment administratiu

Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença de ciutadans i ciutadanes.

Tema 11

Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l'Administració

Revisió dels actes administratius. Revisió d'ofici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 12

Els contractes del sector públic

Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L'òrgan de contractació a l'Administració de la Generalitat. Requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de l'empresari. La classificació empresarial i el Registre d'empreses licitadores. Les prohibicions per contractar.

Tema 13

Procediment de la contractació administrativa

Preparació dels contractes. L'expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L'adjudicació del contracte: formes d'adjudicació. L'adjudicació i la formalització. Incidències en l'execució del contracte.

Tema 14

Gestió del patrimoni de la Generalitat. L'activitat administrativa de foment

El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del patrimoni. Formes de l'activitat de l'administració pública. L'activitat de foment. Les subvencions: concepte, gestió i tramitació.

3. Gestió de recursos humans

Tema 15

Estructura i ordenació de l'ocupació pública

Personal al servei de les administracions públiques. Funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla de personal. Relació de llocs de treball. Registre general de personal.

Tema 16

Accés a l'ocupació pública, mobilitat i carrera professional

Oferta d'ocupació pública. Selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. Selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Formació i perfeccionament del personal.

Tema 17

Drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat

Retribucions i nòmines. Vacances llicències i permisos. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d'igualtat d'oportunitat per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.

Tema 18

Règim del personal laboral de l'Administració de la Generalitat

Normativa laboral. Convenis col·lectius: el conveni col·lectiu únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Contracte de treball: conceptes, subjectes i forma. Contingut del contracte de treball. Modalitats, modificació, suspensió i extinció.

Tema 19

Seguretat Social

Sistema espanyol de Seguretat Social. Les entitats gestores de la Seguretat Social a Catalunya. Règim general i règims especials. Afiliació i cotització al sistema de la Seguretat Social. Altes i baixes. Acció protectora: contingències cobertes i prestacions. Assistència sanitària. Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. Jubilació. Mort i supervivència.

4. Gestió economicofinancera

Tema 20

La comptabilitat pública. La funció econòmica de la Generalitat de Catalunya

La comptabilitat pública. Conceptes generals. Les administracions públiques com a subjectes de la comptabilitat pública. Elements de la comptabilitat pública. Els àmbits de la funció econòmica de la Generalitat de Catalunya.

Tema 21

El pressupost de la Generalitat de Catalunya

El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost: la classificació orgànica, econòmica, funcional i per programes i territorial.

Tema 22

Els recursos de la Generalitat de Catalunya

Procedència dels recursos de la Generalitat de Catalunya. El cicle pressupostari: elaboració, tramitació parlamentària i aprovació. La pròrroga del pressupost.

Tema 23

El pressupost per programes

El pressupost per programes: concepte i característiques. L'estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.

Tema 24

L'execució del pressupost

Execució del pressupost: concepte i marc legal. Execució de l'estat de despeses: autorització, disposició i obligació. Procediment especial: pagaments a justificar. Execució de l'estat d'ingressos: dret, reconeixement, liquidació i recaptació. Documents comptables i pressupostaris.

Tema 25

Els crèdits pressupostaris i les modificacions

Caràcter dels crèdits pressupostaris. Les modificacions pressupostàries: concepte, marc legal, procediment general i tipus.

Tema 26

El control pressupostari

Control pressupostari: Intervenció General, Sindicatura de Comptes i Parlament. Sistemes d'informació economicofinancera.

5. Organització del treball

Tema 27

Les administracions públiques i la societat de la informació Protecció de dades de caràcter personal.

Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Protecció de dades de caràcter personal.

Tema 28

Organització i qualitat

Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa. Cartes de serveis La qualitat a l'Administració Pública.

Tema 29

Atenció al ciutadà i a la ciutadana

Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica i escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.

Tema 30

Tractament i gestió de la documentació

Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.

Tema 31

Els documents administratius

Redacció de documents administratius i tipologia de documents.Font: DOGC 01/07/2008

Detalle sobre el curso:

Requisitos:

SOLICITAR INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

Administrativo Generalitat de Cataluña


TUS DATOS: Los datos que aparecen con el símbolo * son requeridos

HombreMujer
Deseo recibir información de los cursos que me interesan por email

Ver condiciones de servicio

Recibir información

Cursos relacionados

Solicitar información sin compromiso