Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición de policía local de Orbita Gironina

Orbita Gironina

Orbita Gironina
Presencial
Pedir información
Impartido en: Gerona/Girona

Presentación

Presentacion

Coneguda també com a Policia Municipal o Guà,rdia Urbana (a l',à,rea metropolitana de Barcelona), els agents d',aquest cos desenvolupen les tasques i funcions d',atenció, assistè,ncia, seguretat, mediació, prevenció i educació requerits dins del municipi al que estan derivats. Així. intervenen en accidents de trà,nsit, actes de violè,ncia (à,mbit públic i privat), informen al ciutadà,, actuen com a mediadors, entre d',altres.

TemarioÍNDEX DE TEMES* Dret Polític i Constitucional: 4 Temes.

* Dret Administratiu: 3 Temes.

* Rè,gim Local: 4 Temes.

* Funció Pública Local: 2 Temes.

* Organització Policíaca: 4 Temes.

* Dret Penal: 3 Temes.

* Trà,nsit i Seguretat Vial: 6 Temes.

* Societat i Seguretat Ciutadana: 6 Temes.

Información Adicional

REQUISITS DE L',ALUMNE* Ser espanyol.

* Tenir més de 18 anys i no arribar als 35 anys. (variable segons l&rsquo,ajuntament, pot arribar fins a 45 anys a Catalunya).

* No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l',execució de les seves funcions.

* No estar inhabilitat penalment per a l',exercici públic. Estar en possessió dels permisos de conduir A2 o A, B i BTP, depenent de l',administració convocant.

* Estar en possessió del títol de Graduat en ESO, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent

* Estatura mínima 1',70 m. els homes i 1',60 les dones.

* No haver estat separat mitjanç,ant expedient disciplinari de l',Administració Pública.

* Signar un compromís de portar armes.

* Nivell B de català,.* Et preparem totes les proves (teò,rica, psicotè,cnica, personalitat, proves físiques al complex esportiu GEIEG, entrevista personal) des del primer dia.

GARANTIES* Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.

* Opció a assistir a classes presencials.

* Textos revisats i actualitzats.

* Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

* Cada unitat didà,ctica disposa d',autoavaluacions que permeten seguir l',evolució de l',alumne.

* Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

* Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari i els tests psicotè,cnics.

* Realització de simulacres de proves i preparació de casos prà,ctics.

* Preparació de l&rsquo,entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

* Preparació de totes les proves físiques al complex esportiu GEIEG.

* Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de sol*licituds.
Contacta ahora con el centro