Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición de agent rural generalitat de catalunya del centro Orbita Gironina

Programa de Oposición de agent rural generalitat de catalunya

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción

Treballa per a garantir la protecció i la conservació del Medi Natural de Catalunya en totes les seves vessants.

El Cos d',Agents Rurals neix amb l',objectiu de desenvolupar tasques de vigilà,ncia, control, protecció i prevenció integral del medi animal i forestal, i ser un cos més de policia especialitzada en aquest à,mbit que treballa perquè, la societat compleixi i respecti la normativa nacional i autonò,mica.

A quién va dirigido

Interessats en aprendre sobre el càrrec d'agent rural.

Objetivos

La finalitat de l'programa és dotar els alumnes amb els coneixements que es requereixen per poder obtenir uns excel·lents resultats en les proves d'accés.

Temario

TEMARI GENERAL

* La Constitució Espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals. La Corona. El Poder Judicial. Administracions. Estatut d',Autonomia. La Unió Europea. El procediment administratiu. La funció pública.

TEMARI ESPECÍFIC

* El cos d',agents rurals. Procediment administratiu sancionador. Delictes contra el medi ambient. Llei forestal de Catalunya. Espè,cies de flora protegides. Conservació hà,bitats i espè,cies.

* Els espais naturals protegits. Impactes ambientals.

* L',activitat apícola, cinegè,tica i piscícola a Catalunya.

* Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya.

* Mesures de prevenció d',incendis forestals. Regulació sobre l',accés motoritzat. El Reglament d',armes. Maquinà,ria agrícola i forestal.

* La pesca marítima i el marisqueig a Catalunya. Reserves marines.

* Cartografia. Geografia física de Catalunya.

* Metereologia.

Titulación obtenida

Oposición de agent rural generalitat de catalunya

Requisitos

Ser espanyol o bé pertà,nyer a un estat membre de la Unió Europea.

Haver complert els 18 anys i no haver superat l',edat de jubilació forç,osa.

No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l',execució de les seves funcions.

No estar inhabilitat penalment per a l',exercici de les funcions públiques.

Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundà,ria, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i, a Catalunya, nivell B de Català,

Estar en possessió del permís de conduir B.

No haver estat separat mitjanç,ant expedient disciplinari de l',Administració Pública.

Et preparem totes les proves (temari, psicotè,cniques, físiques al complex esportiu GEIEG, personalitat, entrevista) des del primer dia.

Información Adicional

GARANTIES

Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.

Opció a assistir a classes presencials al centre.

Textos revisats i actualitzats.

Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

Cada unitat didà,ctica disposa d',autoavaluacions que permeten seguir l',evolució de l',alumne.

Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari a través de la realització de proves i els tests psicotè,cnics. Realització de simulacres de proves i preparació de casos prà,ctics.

Preparació de l&rsquo,entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

Preparació de les totes les proves físiques al complex esportiu GEIEG.

Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de sol*licituds.

Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​