Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición bombers de la generalitat de Catalunya del centro Orbita Gironina

Programa de Oposición bombers de la generalitat de Catalunya

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción

Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.


Al Cos de Bombers li corresponen les competè,ncies de prevenció i extinció d',incendis, així com les tasques de salvament en les zones de muntanya, espais naturals protegits, forestals i marítim. Prepara',t per treballar amb un objectiu definit: garantir la protecció civil i del medi ambient.

A quién va dirigido

S'ha dissenyat el programa perquè el realitzin totes aquelles persones que estiguin interessades a fer part de el cos de Bombers.

Objetivos

La finalitat de l'oposició és preparar els participants amb els coneixements complets que es requereixen per superar amb èxit les proves d'accés.


Temario

Constitució Espanyola.

Estatut d',Autonomia de Catalunya.

El Foc. Classes. Desenvolupament. Termoquímica.

Agents extintors. Equips d',extinció.

Equipament dels vehicles contra incendis.

Incendis forestals. Causes, propagació, prevenció i extinció. Planificació de protecció civil.

Construcció. Comportament dels materials davant del foc.

Instal*lacions d',un edifici. Protecció.

Senyalització de seguretat i salut en el treball.

Pla d',emergè,ncia. Salvament i rescat de víctimes.

Primers auxilis.

Electricitat. Mecà,nica. Mecà,nica de l',automò,bil.

Física i química.

Hidrà,ulica.

Titulación obtenida

Oposición bombers de la generalitat de Catalunya

Requisitos

Ser espanyol o pertà,nyer a un país membre de la Unió Europea.

Tenir més de 16 anys i no arribar als 35 anys (s',ha aprovat per unanimitat al Parlament l',eliminació del límit d',edat en la propera convocatò,ria).

No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l',execució de les seves funcions.

No estar inhabilitat penalment per a l',exercici públic.

Estar en possessió del permís de conduir de la classe C.

Estar en possessió del títol de ESO, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent

No hi ha estatura mínima en oposicions de la Generalitat. En bombers de l&rsquo,ajuntament de Barcelona l&rsquo,estatura és com a mínim 1,65m i com a mà,xim 1,95m.

No haver estat separat mitjanç,ant expedient disciplinari de l',Administració Pública.

Nivell B de català,.

Preparem totes les proves (teò,rica, psicotè,cnica, personalitat, proves físiques en el complex esportiu GEIEG i entrevista personal) des del primer dia.

Información Adicional

GARANTIES


Opció a assistir a classes presencials.

Textos revisats i actualitzats.

Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

Cada unitat didà,ctica disposa d',autoavaluacions que permeten seguir l',evolució de l',alumne.

Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari i els tests psicotè,cnics. Realització de simulacres de proves.

Preparació de l&rsquo,entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

Preparació de totes les proves físiques en el complex esportiu GEIEG.

Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de sol*licituds.

Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​