Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposicions de tècnic especialista en serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya del centro MASTERD

Programa de Oposicions de tècnic especialista en serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya

Centro Premium

Modalidad: Online , Semi-presencial
Localización: Barcelona , Tarragona , Gerona/Girona y otros lugares
Consulta Promociones Disponibles.

Descripción

Vols treballar a les institucions penitenciàries de Catalunya? Ara ho pots fer si superes les oposicions de tècnic especialista en serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya.

És una feina fixa que t’aportarà l’estabilitat laboral que tant necessites.

Vols una feina estable a Catalunya amb un sou de 1.700 €* mensuals aprox? Fes-te funcionari de presons!

Posem al teu abast els millors mitjans perquè aprovis aquestes oposicions: tutors personals, entrenadors, temaris completament actualitzats, alertes de convocatòries, horaris flexibles... Ens adaptem a les teves necessitats i al teu ritme d’estudi. El nostre objectiu és que aconsegueixis la teva meta: un treball per a tota la vida, en el mínim temps possible. Estàs preparat?

MasterD ofrece las mejores garantías de a nivel empresarial, académico, profesional y legal. Los productos y servicios ofrecidos por MasterD cumplen con los estándares de calidad y medioambientales internacionales exigidos por AENOR. El Grupo cuenta con los certificados de calidad ISO 9001, IQNET, ISO14001 y el Sello de Excelencia Europea EFQM: 400+. Además, Bureau Veritas certifica a Master-D como empresa saludable.

A quién va dirigido

Per a totes les persones interessades en exercir-se en aquest sector.

Objetivos

El que es pretén amb aquesta formació és proporcionar als estudiants les habilitats precises i els coneixements específics que es necessiten per presentar superar les Oposicions de tècnic especialista en serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya

Temario

Característiques de l'oposició

Simulacres d'examen

Similars als exàmens oficials

Activitats en el teu centre

Individuals i en grup

Classes en directe

Sessions amb el teu entrenador

Vídeoclasses 24 hs

Accés a totes les classes en vídeo

Preparació Proves Físiques

Sistema Personal Trainer 360

Èxit d'aprovats

Excel·lents resultats d'alumne

Titulación obtenida

Oposicions de tècnic especialista en serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya

Requisitos

Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o d'altres Estats en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Haver complert els 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

Tenir el títol de batxiller, de tècnic o qualsevol altre de nivell superior o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent.  

Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions públiques i no estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública.

No haver estat condemnat per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o si no s'han cancel·lat, però correspon, haver-ho sol·licitat; i no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

Els aspirants hauran de tenir els coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (nivell B) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent (quan no se'n tingui, hauran de superar l'exercici corresponent de l’oposició).

Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de tenir coneixements de la llengua castellana.

ATENCIÓ: no es publiquen places per discapacitats i es publica una taula d'exclusions mèdiques: 

I. Antropometria

La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 20 divisions en la mà dominant i a les 15 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 15 i 10 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.

Índex de massa corporal superior a 35 o inferior a 18,5.

II. Malalties, lesions i defectes físics

Òrgans dels sentits. Agudesa visual llunyana binocular amb correcció inferior a 7/10 (0,7) en el moment del reconeixement. Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual, 50%. Despreniment de retina. Glaucoma. Es declararà

no apte

aquelles persones que, en el moment del reconeixement, tinguin una audició conversacional amb correcció limitada segons el càlcul de la pèrdua global biaural (PGB) que no ha de ser superior a 10. Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en determinin afeccions cròniques.

Aparell cardiovascular. Insuficiència cardíaca independentment de la seva causa. Infart de miocardi. Angina de pit. Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. Bloqueig A-V superior a primer grau. Bloqueig complert de branca esquerra. Extrasístoles, ja siguin auriculars o ventriculars, en nombre superior a les sis per minut. Valvulopaties. Hipertensió arterial, que amb o sense tractament, presenti valors superiors a 155 mm Hg per sistòlica o superiors a 95 mm Hg per diastòlica. Insuficiències venoses perifèriques que produeixin signes d'estasi o alteracions tròfiques.

Aparell respiratori. Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria, pel que es tindrà en compte els valors assolits a l'espirometria. La capacitat vital (FVC), obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els homes i als 3 litres en les dones. I FEV1/FVC inferior al 60% del teòric (estimat per edat, pes i talla).

Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós. Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric que comprometin la realització de les funcions o activitats recollides a la convocatòria. Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat comportament social i laboral. Trastorns mentals orgànics. Retard mental.

Aparell locomotor. Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica. Qualsevol altra malaltia osteomuscular que limiti la mobilitat per realitzar funcions o activitats recollides a la convocatòria. Amputacions que comprometin la realització de les funcions o activitats.

Aparell digestiu. Hepatopaties de qualsevol etiologia (inclouen alteracions metabòliques). Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. Pancreopaties cròniques o reincidents.

Aparell genitourinari. Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

Glàndules endocrines. Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. Se n’exceptua la diabetis, que no es considera excloent per ella mateixa, sí en canvi les seves repercussions a altres aparells contemplats en la taula.

Sistema hematopoètic. Hemopaties. Coagulopaties.

Infeccions. Qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi que comprometin la realització de les funcions o activitats recollides a la convocatòria.

Altres. Processos neoplàsics. Malalties autoimmunes. Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri del facultatiu pugui comprometre de les funcions o activitats recollides a la convocatòria.

III Alteracions analítiques

Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d’abús il·legals, també medicaments considerats d’abús que no s’utilitzin amb finalitats terapèutiques. Només en aquest darrer cas es declararà una no-exclusió amb dubtes, que significarà que es tornarà a avaluar quan es consideri oportú i amb un avís previ inferior a 24 hores.

Determinació de valors superiors en un 50% a la normalitat de GPT i GOT.

Determinació de valors superiors en un 50% a la normalitat de GGT.

Información Adicional

Todos nuestros cursos del área de oposiciones y profesionales contarán con el nuevo itinerario formativo de Competencias Digitales según los rangos de la UE.

Con el curso se adquiere un nivel B2 de Competencias Digitales (según los rangos de la UE).

  1. Este curso sirve para dotar de los conocimientos necesarios sobre competencias digitales y poder aplicarlos en los puestos de trabajo.
  2. Estas competencias son: Información y Tratamiento de Datos, Comunicación, Creación de Contenidos Digitales, Seguridad y Resolución de Problemas.
  3. Este curso (incluido en todos nuestros cursos de oposiciones y profesionales) consta de 180 horas y una duración de 6 meses.

En MasterD somos expertos en trabajar las habilidades y competencias, además del contenido teórico y práctico. Ahora, con las formaciones de MasterD, tanto de oposiciones como de profesionales, sus alumnos conseguirán el Certificado de Competencias Digitales Nivel B2 avalado por la Unión Europea, un requisito cada vez más demandado en todos los sectores de cara a la inserción laboral.

Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​