Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Curso de Prova d'accés a grau superior en Gerona/Girona

Orbita Gironina

Programa de Curso de Prova d'accés a grau superior

Orbita Gironina
Presencial
Pedir información
Presencial
Impartido en: Gerona/Girona

Descripción

Presentacion

Si vols fer un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) i no tens el Batxillerat prepara',t la prova d',accés a CFGS. Si superes aquesta prova podrà,s escollir el cicle formatiu que més t',agradi per poder incorporar-te en el món laboral amb la formació suficient. No et conformis amb no tenir estudis, prepara',t la prova d',accés a grau superior que et permetrà, seguir-te formant.

Temario

ÍNDEX DE TEMES

El temari consta de quatre matè,ries comunes que són: català,, castellà,, llengua extrangera i matemà,tiques. També hi ha dues matè,ries específiques a escollir segons el cicle formatiu de grau superior que es vulgui fer.


Información Adicional

REQUISITS DE L',ALUMNE

* Ser major de 19 anys o cumplir-los durant l&rsquo,any en el que es realitzi la prova.

* També s&rsquo,hi poden presentar les persones que han complert 18 anys o els compleixen l&rsquo,any que es fa la prova i tenen un títol de tè,cnic o tè,cnica del mateix grup d&rsquo,itineraris del grau superior a què, volen accedir.GARANTIES

* Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.

* Textos revisats i actualitzats.

* Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per telè,fon o telemà,ticament, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

* Cada unitat didà,ctica disposa d',autoavaluacions que permeten seguir l',evolució de l',alumne.

* Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

* Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari. Realització de simulacres de proves.

* Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de sollicituds.
Contacta ahora con el centro