Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Curso de professor d'autoescola en Gerona/Girona

Orbita Gironina

Programa de Curso de professor d'autoescola

Orbita Gironina
Presencial
Pedir información
Presencial
Impartido en: Gerona/Girona

Descripción

Si t'agrada l'ensenyanç,a i la carretera aquesta és la titulació que estaves esperant.


El carnet de conduir, ja sigui de motocicleta o automò,vil són totalment indispensables. Així que convertir-te en professor d',autoescola i ensenyar la normativa i la prà,ctica a aquelles persones que no tenen el permís de conduir esdevé una aposta segura.

A quién va dirigido

Majors de 18 interessats a aprofundir els seus coneixements per dur a terme les funcions eficientment.

Objetivos

GARANTIES

Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.

Textos revisats i actualitzats.

Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari tan de la primera com de la segona fase. Realització de simulacres de proves.

Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de sollicituds.

Temario

Coneixement del vehicle.

Els pneumà,tics.

La seguretat. Normes de circulació.

Senyalitzacions. Tipus de senyalització.

Els agents.

Maniobres de la conducció. Avanç,aments. Canvis de sentit i de direcció. Marxa enrere. Detenció, parada i estacionament.

Cà,rrega del vehicle.

Sistema d&rsquo,enllumenat. Senyalització ò,ptica.

Senyalització acústica.

Manteniment del vehicle.

Assegurances i permisos.


Titulación obtenida

Curso de professor d'autoescola

Requisitos

Tenir el graduat escolar, ESO o equivalent.

Estar en possessió del permís de conduir de classe B, amb una antiguitat mínima de dos anys.

Tenir les condicions psicofísiques i psicotè,cniques necessà,ries per l&rsquo,obtenció del permís de conduir de classe C. Si falta aquest requisit es podrà, obtenir la titulació limitada a impartir només classes teò,riques.

Et preparem primera i segona fase des del primer dia.


Contacta ahora con el centro