Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Anglès 2n. A2. 1 del centro CIDET, Centre Internacional de formació empresarial i tecnològica

Programa de Anglès 2n. A2. 1

Modalidad: Presencial
Duración 80
Localización: Barcelona

Temario

PRESENTACIÓN:Adquirir un coneixement efectiu del llenguatge en situacions familiars per l&rsquo,alumne, com per exemple parlar del seu entorn, descriure un producte i intercanviar informació simple.- Potenciar la motivació i autonomia vers l&rsquo,adquisició d` una nova llengua, mitjanç,ant un enfocament comunicatiu i amb un alt grau de transferè,ncia al lloc de treball.- Adquirir el vocabulari imprescindible per a poder entendre/mantenir una conversa senzilla.- Comprendre les idees principals i extreure informació específica de textos tant orals com escrits.- Adquirir recursos per la comprensió escrita.- Automatitzar estructures gramaticals .- Utilitzar l&rsquo,idioma com a mitjà, de comunicació en situacions de la vida quotidiana, comprendre missatges orals breus.- Adequar el lè,xic i les estructures a determinats temes i situacions.

Información Adicional

Titulacions, diplomes i certificats d',assistè,ncia

A tots els alumnes que assisteixin a un mínim del 80% de les classes i superin, si s&rsquo,escau, proves i/o treballs, se&rsquo,ls lliurarà, el corresponent Títol, Diploma d&rsquo,Aprofitament, o Certificat d&rsquo,Assistè,ncia.Tambien disponible en duración de 100 horas
Contacta ahora con el centro