Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición Online De Mestres Infantil del centro APT@OPOSICIONS

Programa de Oposición Online De Mestres Infantil

Modalidad: Online
Duración 6 meses

Descripción

Curs integral per l'acompanyament de la preparació de les oposicions de mestres d'infantil. Inclou resums dels temaris, preparació i seguiment i correcció de la programació didàctica i una de les Situacions d'Aprenentatge.

Inclou acompanyament i preparació de la defensa tant de la programació com de la situació d'aprenentatge. Preparació per la prova del supòsit pràctic. Tutora particular amb hores a convenir, 1h i 30' particulars mensuals. Les preparadores són mestres en actiu, i expertes en Nou Currículum i assessores del Departament en en el desenvolupament de Situacions d'Aprenentatge. Preparadores d'oposicions amb més de 10 anys d'experiència.

A quién va dirigido

Hombre y mujeres de 18 a 65 años.

Objetivos

Curs integral per l'acompanyament de la preparació de les oposicions de mestres d'infantil. 

Temario

1. Característiques generals dels infants fins a sis anys. Principals factors que intervenen en el seu desenvolupament. Etapes i moments més significatius. El desenvolupament infantil durant el primer any de vida. El paper dels adults. 2. El desenvolupament psicomotor en els infants fins a sis anys. La psicomotricitat en el currículum de l'educació infantil. La sensació i percepció com a font de coneixements. L'organització sensorial i perceptiva. La intervenció educativa.

3. El desenvolupament de la personalitat. El desenvolupament afectiu en els infants de zero a sis anys. Aportacions de diferents autors. La conquesta de l'autonomia. Directrius per a una correcta intervenció educativa.

4. L'infant descobreix els altres. Procés de descobriment, de vinculació i acceptació. L'escola com a institució socialitzadora. El paper del centre d'educació infantil en la prevenció i la intervenció amb infants en situació de risc social. Principals conflictes de la vida en grup.

5. Desenvolupament cognitiu fins a sis anys. El coneixement de la realitat. L'observació i exploració del món físic, natural i social. Gènesi i formació dels principals conceptes.

6. Influència dels principals corrents pedagògics i psicològics en l'educació infantil. Visió actual de les seves aportacions. Experiències renovadores rellevants. Valoració crítica.

7. La família com a primer agent de socialització. La transformació de la funció educativa de la família al llarg de la història. Expectatives familiars respecte a l'educació infantil. Període d'adaptació dels infants al centre educatiu. Relacions entre la família i l'equip docent.

8. Educació per a la salut. Actituds i hàbits referits al descans, la higiene i l'activitat infantil. Prevenció d'accidents, primers auxilis i malalties infantils. Criteris per a la intervenció educativa.

9. Alimentació, nutrició i dietètica. Alimentació equilibrada i planificació de menús. Trastorns infantils relacionats amb l'alimentació. Les hores de menjar com a moments educatius.

10. L'educació sexual en l'etapa infantil. Descobriment i identificació amb el propi sexe. La construcció dels rols masculins i femenins. Estratègies educatives per evitar la discriminació de gènere.

11. Consecució de les capacitats generals de l'etapa per mitjà dels objectius i continguts de les àrees del currículum d'educació infantil.

12. Principis d'intervenció educativa en l'educació infantil. L'enfocament globalitzador. Sentit i rellevància de l'aprenentatge. Una metodologia basada en l'observació i en l'experimentació. La seva concreció en el marc del projecte curricular.

13. La programació en el primer cicle d'educació infantil. Objectius, continguts i metodologia adequada per a infants de zero a tres anys.

14. La programació en el segon cicle d'educació infantil. Objectius, continguts i propostes metodològiques més adequades per a aquest cicle. Les diferents unitats de programació. La continuïtat entre l'educació infantil i la primària. Mesures curriculars i vies de coordinació.

15. La funció del mestre en l'educació infantil. La intencionalitat educativa. Relacions interactives entre l'infant i l'educador. El mestre com a membre de l'equip educatiu i la seva relació amb les famílies.

16. L'organització dels espais i del temps. Criteris per a una adequada distribució i organització espacial i temporal. Ritmes i rutines quotidians. L'avaluació dels espais i del temps.

17. Equipament, material didàctic i materials curriculars en l'educació infantil. Selecció, ús i avaluació dels recursos materials.

18. El desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i pensament. Evolució de la comprensió i de l'expressió. La comunicació no verbal. Problemes més freqüents en el llenguatge infantil.

19. L'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua en l'educació infantil. Tècniques i recursos per a la comprensió i l'expressió oral. La intervenció educativa en el cas de llengües en contacte.

20. La literatura infantil. El conte: el valor educatiu. Criteris per seleccionar, usar i narrar contes orals o escrits. Activitats a partir del conte. La biblioteca d'aula.

21. L'educació musical en l'educació infantil. El descobriment del so i del silenci. Característiques i criteris de selecció de les activitats musicals. Els recursos didàctics. El folklore popular.

22. Evolució de l'expressió plàstica en infants. Elements bàsics del llenguatge plàstic. Objectius, continguts, materials, activitats, estratègies metodològiques i d'avaluació de l'expressió plàstica. Models i estereotips.

23. L'expressió corporal. El gest i el moviment. L'expressió corporal com a ajuda en la construcció de la identitat i de l'autonomia personal. Joc simbòlic i joc dramàtic. Les activitats dramàtiques.

24. La influència de la imatge en l'infant. La lectura i interpretació d'imatges. El cinema, la televisió i la publicitat. Criteris de selecció i ús de materials audiovisuals i de les noves tecnologies en l'educació infantil.

25. Formació de capacitats relacionades amb el desenvolupament logicomatemàtic. Recursos didàctics i activitats adequades a l'etapa d'educació infantil.

Titulación obtenida

Curs Online De Mestres Infantil.

Requisitos

Titulados universitarios en magisterio.

Información Adicional

Precio fraccionado: 1.390,00 €

Precio: 230€X6 +100€ MATRICULA

Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​