Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición Cos de Bombers de Catalunya del centro MASTERD

Programa de Oposición Cos de Bombers de Catalunya

Centro Premium

Modalidad: Online , Semi-presencial
Localización: Barcelona , Tarragona , Gerona/Girona
Consulta Promociones Disponibles.

Descripción

Vols ser bomber a Catalunya? Es tracta d’una professió gratificant i molt ben remunerada.

Si aproves les oposicions de bomber i aconsegueixes una plaça, cobraràs aproximadament 2.300 €* al mes amb la seguretat que es tracta d’una feina per a tota la vida. A MasterD et preparem per a les proves teòriques i també et preparem per a l’entrevista personal a partir de casos reals.


No t’ho pensis més i prepara’t es oposicions de bomber de la Generalitat de Catalunya. Tenir una feina fixa de bomber a Catalunya és ara possible amb l’ajuda de MasterD, experts en la preparació d’oposicions. Fa més de 20 anys que ajudem les persones a assolir la seva meta professional.


MasterD ofrece las mejores garantías de a nivel empresarial, académico, profesional y legal. Los productos y servicios ofrecidos por MasterD cumplen con los estándares de calidad y medioambientales internacionales exigidos por AENOR. El Grupo cuenta con los certificados de calidad ISO 9001, IQNET, ISO14001 y el Sello de Excelencia Europea EFQM: 400+. Además, Bureau Veritas certifica a Master-D como empresa saludable.

A quién va dirigido

Per Totes les persones que vull ser bombers de Catalunya

Objetivos

Temario

Característiques de l'oposició

Preparació d'oposicions

Més de 24 anys d'experiència


Classes en directe

Sessions amb el teu entrenador


Simulacres d'examen

Similars als exàmens oficials


Test psicotècnics

Aprèn a resoldre els test psicotècnics


Prepara l'entrevista personal

Ens basem en casos reals


Preparació Proves Físiques

Sistema Personal Trainer 360

Titulación obtenida

Oposición Cos de Bombers de Catalunya

Requisitos

Requisits

Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels estats membres de la Unió Europea.


Estar en possessió del títol de graduat/ada escolar d’educació general bàsica, de formació professional de primer grau, de graduat en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic/a (LOGSE), equivalent o superior.


Haver complert 16 anys i no superar l'edat de jubilació.


Posseir el permís de conducció de vehicles de la categoria C.


No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.


Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents. A les bases de cada convocatòria s'estableix el quadre d'exclusions mèdiques concret per cada oposició.


Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que recull l’annex de les bases.


Com a requisit específic d’alçada del Cos de Bombers de l'Ajuntament de Barcelona:


Tenir una talla mínima d'1,55 m les dones i de 1,60 m els homes i no superar el 1,95 m en cap cas.


Els requisits s'hauran de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.

Información Adicional

Contacta ahora con el centro