Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Doble grado en Educación Primaria / Ciencias de la actividad física y deporte del centro Universitat de Lleida - MASTERS

Programa de Doble grado en Educación Primaria / Ciencias de la actividad física y deporte

Modalidad: Presencial
Horario: Mañana y tarde
Localización: Lérida

Temario

Els objectius del Grau en Educació Primà,ria són:* Capacitar els graduats en l&rsquo,exercici de la docè,ncia, garantir-los els coneixements necessaris i

el tractament didà,ctic específic interdisciplinar i transdiciplinar, assegurar-nos de

l&rsquo,adquisició de les competè,ncies professionals i esperonar-los en la necessitat de formar-se

i de reflexionar per promoure experiè,ncies educatives d&rsquo,innovació docent. En la Menció

d&rsquo,Educació Física, que s&rsquo,ofereix dins els estudis de Grau en Educació Primà,ria, l&rsquo,estudiant

coneix els fonaments teò,rics i prà,ctics de l&rsquo,Educació Física en l&rsquo,Educació Primà,ria i té com a

objectius adquirir un ventall d&rsquo,habilitats físicomotrius per al disseny de processos

d&rsquo,ensenyament-aprenentatge coherents, formals i no formals, combinar de forma

estratè,gica les habilitats esmentades amb els recursos metodolò,gics i instruments propis

de l&rsquo,à,rea, amb la finalitat d&rsquo,afavorir el desenvolupament de les competè,ncies i avaluar els

processos d&rsquo,aprenentatge emmarcats en el currículum. Els titulats podran exercir, entre

altres, com a mestres d'educació física i/o mestres generalistes en Educació primà,ria.Els objectius del Grau en Ciè,ncies de l&rsquo,activitat física i de l&rsquo,esport, són :* Formar professionals que adquireixin els coneixements, destreses i competè,ncies que

permetin assumir responsabilitats pel que fa a la realització de tasques en activitats prò,pies

de la professió de l'esport, que és la que s'exerceix específicament en els diversos à,mbits

esportius, mitjanç,ant l'aplicació de coneixements i tè,cniques prò,pies de les ciè,ncies de

l'activitat física i de l'esport. Els titulats podran exercir, entre altres, com a professors d'educació física1

, animadors o monitors esportius professionals, entrenadors professionals

i directors esportius.Tant un grau com l&rsquo,altre convergeixen en la preparació dels seus estudiants per a la docè,ncia en

Educació Física. Els graus difereixen en l&rsquo,etapa educativa en la qual els graduats hauran de

demostrar la seva competè,ncia professional. És per aquesta raó que l&rsquo,itinerari de matè,ries que

s&rsquo,hauran de cursar té en compte els objectius dels dos graus.

A part de la docè,ncia en Educació Física, els graus ofereixen més sortides professionals: mestre

generalista en educació primà,ria i animador o monitor esportiu professional, entrenador

professional i director esportiu.

Información Adicional

Estudiante con las PAAU o ciclo formativo superior

Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​