Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Curso desfibrillador extern automàtic en Barcelona

Programa de Curso desfibrillador extern automàtic

Modalidad: Presencial
Precio: 75 €
Localización: Barcelona
Consulta promociones disponibles

Descripción

La necessitat de capacitar el voluntariat de l'entitat ha fet que la formació de la Creu Roja hagi estat tradicionalment associada a el camp de la salut i el socors


Donar els recursos necessaris per a poder utilitzar l',aparell de desfibril.lació externa automà,tica a totes les persones que realitzin prè,viament la formació


A quién va dirigido

S'ha elaborat el programa perquè el realitzin totes aquelles persones que siguin majors de 16 anys i es troben interessades a adquirir coneixements complets en aquest sector

Objetivos

Formar a tots els usuaris interessats en l',us de l',aparell Potenciar la presè,ncia en els espais públics o de gran concentració de persones dels aparells per el seu ús

Temario

SUPORT VITAL BÀ,SIC (3 hores)

Causes de l',aturada cardiorespiratò,ria Importà,ncia de la desfibril·,lació precoç,

Serveis mè,dics d',emergè,ncia

Cadena de supervivè,ncia

Suport vital bà,sic

Suport vital instrumentalitzat de la via aè,ria

Simulació de prà,ctica integrada


UTILITZACIÓ DEL DEA (3 hores)

Mort sobtada i significat de la fibril·,lació ventricular

Desfibril·,lador Extern Automà,tic: funcionament i manteniment

Algoritme de l',ERC per el DEA

Recollida de dades d',un desfibril·,lador extern automà,tic

Mè,tode Ulstein

Problemes è,tics

Simulació de prà,ctica integrada

Titulación obtenida

Curso desfibrillador extern automàtic

Requisitos

Per accedir a la formació es requereix que els aspirants siguin majors de 16 anys

Información Adicional

Horario: 9 H A 15 H


Criterios de evaluación

És necessà,ria una assistè,ncia al curs del 100% i superar la prova tè,orica i prà,ctica
Contacta ahora con el centro