Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Agent auxiliar rural para la generalitat de Catalunya Online

Programa de Agent auxiliar rural para la generalitat de Catalunya

Modalidad: Online

Temario

El Cos d&rsquo,Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya es va crear l&rsquo,any 1986 i és l&rsquo,únic col*lectiu professional dedicat a la defensa del medi ambient amb presè,ncia a tot el territori català,. Si t&rsquo,agradaria treballar en la protecció del medi ambient com a agent auxiliar rural a Catalunya, aquesta és la teva oportunitat.A causa de la conscienciació de la importà,ncia del medi natural, les institucions van prendre ja fa un temps la decisió d&rsquo,especialitzar progressivament els agents auxiliar rurals, per passar de tasques bà,sicament tè,cniques o de gestió directa a conceptes molt més amplis de prevenció i protecció.Els agents auxiliars rurals desenvoluparan activitats relacionades amb el bon coneixement del territori i del mitjà,, que es basen també en la vigilà,ncia i la inspecció, actuant en els casos d&rsquo,infracció administrativa i de delicte mediambiental.En la feina dià,ria d&rsquo,un agent auxiliar rural de Catalunya hi ha quatre à,mbits principals de treball: prevenció i investigació d&rsquo,incendis forestals, fauna protegida, caç,a i pesca, recursos forestals, i espais naturals protegits.Aquest curs de preparació de les oposicions al Cos d&rsquo,Agents Rurals t&rsquo,aportarà, tot el necessari perquè, superis amb è,xit les proves d&rsquo,accés a agent auxiliar rural de Catalunya.

Información Adicional

Requisitos

Tenir la nacionalitat espanyola o la d',un dels altres estats membres de la Unió Europea.

Haver complert 18 anys i no superar els 65 anys.

Estar en possessió del títol de graduat/ada en educació secundà,ria obligatò,ria (LOGSE), de tè,cnic/a (LOGSE), de graduat/ada escolar, de formació professional de primer grau, equivalent o superior.
Contacta ahora con el centro