Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

OPOSICIÓN EN COS DAGENTS RURALS de GRUP PREPARAT

GRUP PREPARAT

GRUP PREPARAT
Presencial
Pedir información
Presencial
Impartido en: Tarragona

Presentación

Temario

PRESENTACIÓ

L’Administració Pública convoca cada any places de funcionari. Com hi pots accedir? Per mitjà d’una oposició.

Què és una oposició?
És un sistema de selecció de personal que utilitza l’Administració Pública per cobrir aquestes places lliures.

Què t’ofereix?
Seguretat en el lloc de treball
Jornada laboral continua
Salari aproximat de 1600 euros mensuals
Possibilitat de promoció interna
Formació continuada
Excedència, dies d’assumptes propis

REQUISITS PER ACCEDIR A UNA PLAÇA LLIURE
Haver complert els 18 anys i no superar l’edat de jubilació.
Tenir la nacionalitat espanyola o ser membre d’un Estat de la Unió Europea.
Estar en possessió del Graduat en ESO, Graduat Escolar o títol superior o equivalent.
Estar en possessió del permís de conduir de la categoria B.
No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol Administració Pública.
No tenir en curs cap causa legal de incompatibilitat o incapacitat legal.
No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies, ni estar exclòs en el quadre d'exclusions mèdiques de la convocatòria.

PROVES QUE CAL SUPERAR

1a prova: obligatòria i eliminatòria:

1r. Exercici: consisteix a respondre un test teòric tipus test on les errades descontaran, de 100 preguntes, 30 de les quals fan referència a la part general del temari i les 70 restants a la part específica. Es valorarà del 1 al 10 i serà necessari un 5 per superar-lo.
2n. Exercici: resoldre un supòsit pràctic a escollir entre dos i que es realitzarà en dues parts:
1a part: qüestionari pràctic de 25 preguntes amb quatre opcions de resposta que fa referència la part específica del temari. Es valorarà igual que el primer exercici.
2a part: consisteix en respondre per escrit 10 preguntes del mateix tema que la 1a part de forma breu i clara.
Es puntuaran les dues parts i és necessari obtenir un 5 per superar l’exercici

2a prova: obligatòria i eliminatòria:
1r exercici: consisteix en respondre un test psicotècnic on s’avaluaran les capacitats aptitudinals referents a les funcions i tasques del cos d’agents rurals. Es qualificarà en apte o no apte.
2n exercici: coneixements de llengua catalana. Consta de dues parts:
Expressió escrita: s’avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana mitjançant sis blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions del cos d'agents rurals
Expressió oral: s’avaluarà mitjançant una conversa.

3a prova: obligatòria i eliminatòria:consta de quatre exercicis físics que s’avaluaran del 1 al 10: tracció general, abdominals, course navette i adaptació al medi aquàtic.

4a prova: obligatòria i eliminatòria: reconeixement mèdic.

AREES TEMÀTIQUES:
Part general: Constitució Espanyola, Estatut d’Autonomia, l’Administració Pública, Dret Administratiu etc. ( 12 temes)

Part específica : flora, fauna, cartografia etc. ( 21 temes)

SISTEMA D’ESTUDI:
Grup Prepara’t confecciona un sistema d’estudi personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne
Revisem i actualitzem el teu temari
T’ informem de totes les convocatòries
Et preparem per totes les proves de l’oposició
Treballem seguint la Fórmula C+E = A ( constància i estudi = aprovat )

Contacta ahora con el centro