Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona del centro MASTERD

Programa de Oposición Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona

Centro Premium

Modalidad: Semi-presencial , Online
Localización: Barcelona , Lérida , Tarragona y otros lugares
Consulta Promociones Disponibles.

Descripción

Vols ser bomber a Catalunya? Es tracta d’una professió gratificant i molt ben remunerada.

MasterD ofrece las mejores garantías de a nivel empresarial, académico, profesional y legal. Los productos y servicios ofrecidos por MasterD cumplen con los estándares de calidad y medioambientales internacionales exigidos por AENOR. El Grupo cuenta con los certificados de calidad ISO 9001, IQNET, ISO14001 y el Sello de Excelencia Europea EFQM: 400+. Además, Bureau Veritas certifica a Master-D como empresa saludable. Si aproves les oposicions de bomber i aconsegueixes una plaça, cobraràs aproximadament 2.300 €* al mes amb la seguretat que es tracta d’una feina per a tota la vida. A MasterD et preparem per a les proves teòriques i també et preparem per a l’entrevista personal a partir de casos reals.

No t’ho pensis més i prepara’t es oposicions de bomber de la Generalitat de Catalunya. Tenir una feina fixa de bomber a Catalunya és ara possible amb l’ajuda de MasterD, experts en la preparació d’oposicions. Fa més de 20 anys que ajudem les persones a assolir la seva meta professional.

A quién va dirigido

La teva vocació és ser bomber? En MasterD t’ajudem a complir els teus somnis amb la preparació per a les oposicions al cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Objetivos

  1. Primer exercici: Coneixements: Prova teòrica de 95 preguntes i 10 de reservas. El temps màxim és d'una hora i 45 minuts. Qualificable entre 0 i 10 punts. S’ha d'obtenir com a mínim un 5.
  2. Segon exercici: Test d'avaluació psicològica de la personalitat Consisteix en la realització d'un test orientat a avaluar els trets de personalitat clínica i normal de les persones participants per tal de valorar-ne el seu grau d'ajust al funcionament adaptatiu amb relació a les funcions pròpies de la categoria de bomber.

Temario

Tema 1 Legislació: La Constitució espanyola: L'Estatut d'autonomia de Catalunya

Tema 2 Legislació: El personal al servei de les administracions públiques

Tema 3 Legislació: Llei 31/1995, de 8 de novembre

Tema 4 Legislació: Llei 19/2020, del 30 de desembre

Tema 5 Legislació: Llei 17/2015, del 21 de juliol

 

Temari Específic Bombers

Tema 6 Legislació: Llei 5/1994, de 4 de maig

Tema 7 Legislació: Decret 276/2016, de 19 de juliol

Tema 8 Física

Tema 9 Naturalesa del foc

Tema 10 Mètodes i agents extintors

Tema 11 Química

Tema 12 Hidràulica

Tema 13 Electricitat

Tema 14 Meteorologia

Tema 15 Conceptes mèdics bàsics

Tema 16 Vegetació

Tema 17 Mecànica

Tema 18 Motors

Tema 19 Elements d'instal·lacions de fluids

Tema 20 Mecànica de vehicles

Tema 21 Risc químic

Tema 22 Prevenció i protecció contra incendis

Tema 23 Atenció sanitària

Tema 24 Construcció

Tema 25 Construcció

Tema 26 Components i aparells elèctrics

Tema 27 Instal·lacions elèctriques i xarxes de distribució

Tema 28 Instal·lacions de gas i xarxes de distribució

Tema 29 Cartografia

Tema 30 Geografia física de Catalunya

Tema 31 Geografia humana de Catalunya

Tema 32 Organització administrativa a Catalunya

Titulación obtenida

Oposición Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona.

Requisitos

Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels estats membres de la Unió Europea.

Estar en possessió del títol de graduat/ada escolar d’educació general bàsica, de formació professional de primer grau, de graduat en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic/a (LOGSE), equivalent o superior.

Haver complert 16 anys i no superar l'edat de jubilació.

Posseir el permís de conducció de vehicles de la categoria C. L'edat mínima per obtenir aquest permís són els 21 anys, no obstant, segons la darrera modificació del Reglament General de Conductors (Reial Decret 971/2020, de 10 de novembre), l'edat mínima serà de 18 anys pels titulars del certificat d'aptitut professional (CAP) que l'hagin obtingut realitzant la modalitat de qualificació incial ordinària.

Posseir coneixements de nivell de suficiència de català i castellà (C1) o superior.

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents. A les bases de cada convocatòria s'estableix el quadre d'exclusions mèdiques concret per cada oposició.

Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que recull l’annex de les bases.

Els requisits s'hauran de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.

NOVETAT: Bombers de la Generalitat. A partir de juny de 2020 s'elimina la celiaquia de les causes d'exclusió mèdica. I es limiten les causes d'exclusió mèdica de manera que només han de quedar excloses les persones malaltes de VIH, diabetis mellitus i psoriasi que presentin: 

càrrega viral del VIH detectable, o que la seva situació immunitària comporti un risc d'infecció oportunista, establert pel fet de tenir una xifra de limfòcits CD4 inferior a 350 cells/ µl. 

diabetis mellitus tipus 1 o diabetis mellitus tipus 2 en tractament amb insulines, complicacions microangiopàtiques i/o macroangiopàtiques avançades, que dificultin l'adequat compliment de les tasques, o un control insuficient (hemoglobines glicosilades en el darrer any per sobre del 8%) 

psoriasi que, per la seva extensió i/o localització o per la seva afectació sistèmica, pugui comportar limitacions en el desenvolupament de les tasques pròpies del cos específic.

Información Adicional

Todos nuestros cursos del área de oposiciones y profesionales contarán con el nuevo itinerario formativo de Competencias Digitales según los rangos de la UE.

Con el curso se adquiere un nivel B2 de Competencias Digitales (según los rangos de la UE).

  1. Este curso sirve para dotar de los conocimientos necesarios sobre competencias digitales y poder aplicarlos en los puestos de trabajo.
  2. Estas competencias son: Información y Tratamiento de Datos, Comunicación, Creación de Contenidos Digitales, Seguridad y Resolución de Problemas.
  3. Este curso (incluido en todos nuestros cursos de oposiciones y profesionales) consta de 180 horas y una duración de 6 meses.

En MasterD somos expertos en trabajar las habilidades y competencias, además del contenido teórico y práctico. Ahora, con las formaciones de MasterD, tanto de oposiciones como de profesionales, sus alumnos conseguirán el Certificado de Competencias Digitales Nivel B2 avalado por la Unión Europea, un requisito cada vez más demandado en todos los sectores de cara a la inserción laboral.

Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​