Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Máster Universitario en igualdad y género en el ámbito público y privado de Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I

Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I

Online
Pedir información
Online

Presentación

Temario

PresentaciónL´,aplicació de la Llei orgà,nica per a la igualtat de dones i homes ha fet créixer un terreny professional en el qual les entitats públiques i privades necessiten comptar amb personal altament qualificat per a elaborar, executar, avaluar i comunicar accions d&rsquo,igualtat. El mà,ster universitari en Igualtat i Gè,nere en l&rsquo,À,mbit Públic i Privat ofereix un complet programa formatiu de postgrau elaborat per equips docents i investigadors especialitzats de la Universitat.

Competè,ncies genè,riques i específiquesCompetè,ncies bà,siquesQue els estudiants sà,pien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua à,rea d´,estudi. Que els estudiants siguen capaç,os d',integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´,una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i è,tiques vinculades a l´,aplicació dels seus coneixements i judicis. Que els estudiants sà,pien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d´,una manera clara i sense ambigü,itats. Que els estudiants posseï,squen habilitats d´,aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´,una manera que haurà, de ser en gran mesura autodirigit o autò,nom.Competè,ncies genè,riquesComprendre i raonar críticament les teories sobre el sistema sexe &ndash, gè,nere. Conè,ixer i aplicar la perspectiva de gè,nere en la prà,ctica professional o investigadora en matè,ria d',igualtat i prevenció de la violè,ncia de gè,nere. Ser capaç, d',identificar i corregir situacions de discriminació directa o indirecta per raó de sexe

Conè,ixer i emprar adequadament recursos en línia per a la prà,ctica professional o investigadora en matè,ria d',igualtat i prevenció de la violè,ncia de gè,nere

Aplicar la coresponsabilitat en l',à,mbit públic i privat. Concebre serveis i recursos per a fer efectiva la igualtat de dones i homes i prevenir la violè,ncia de gè,nere

Ser capaç, de formular raonaments teò,rics i prà,ctics per a transmetre valors igualitaris a dones i homesCompetè,ncies específiquesAnalitzar la realitat social amb perspectiva de gè,nere. Identificar els models d',anà,lisis de la crítica feminista. Utilitzar adequadament bibliografia nacional i estrangera sobre gè,nere, igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violè,ncia de gè,nere. Saber comunicar principis i prà,ctiques no sexistes. Valorar la contribució de les dones a la humanitat. Emprar tè,cniques i instruments d',aprenentatge permanent en matè,ria d',igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violè,ncia de gè,nere

Saber emprar les eines adequades per a promocionar la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir la violè,ncia de gè,nere. Ser capaç, d',assessorar sobre igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violè,ncia de gè,nere. Justificar criteris que facen efectiu el principi d',igualtat de dones i homes i que previnguen la violè,ncia de gè,nere.Pla d',estudisAssignatures comunes,Historia de les Dones i del Moviment Feminista

La Teoria del Sistema Sexe/Gè,nere

Fonaments dels Estudis Feministes i de Gè,nere

Perspectiva de Gè,nere i Nous Moviments Socials. Noves Masculinitats

Dret, Igualtat i Discriminació

Gè,nere i Economia

Llenguatges i Sexisme

È,tica Feminista i Gè,nere

Les Dones en la Societat del Coneixement

Educació no SexistaDones, Ciutadania i Igualtat en l',Estat Social

Marc Normatiu Específic per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes

Les Polítiques Públiques d',Igualtat

Eines per a Incorporar la Perspectiva de Gè,nere

Organitzacions en Igualtat

Prà,ctiques Professionals

Treball de Final de Mà,sterGè,nere i Procés Atenció &ndash, Salut &ndash, Malaltia

Marc Normatiu Específic sobre la Violè,ncia contra les Dones

Indicadors de Violè,ncia cap a les Dones. Protocols d',Actuació durant la Intervenció

Plans i Programes per Prevenir i Eradicar la Violè,ncia i Fomentar la Salut

La Violè,ncia Social

Salut Sexual i Reproductiva

Prà,ctiques Professionals

Treball de Final de Mà,sterEpistemologia i Metodologia dels Estudis Feministes i de Gè,nere

Obres de Referè,ncia en la Recerca Feminista i de Gè,nere

El Disseny d',una Recerca amb Perspectiva de Gè,nere

La Transferè,ncia de Resultats. La Divulgació Científica. El Finanç,ament de la Recerca

Teoria i Tè,cniques de Recerca sobre Dret, Igualtat i Discriminació

Teoria i Tè,cniques de Recerca sobre Violè,ncia de Gè,nere

Tè,cniques de Recerca i Treball de Final de Mà,ster

Treball de Final de Mà,ster de RecercaEstudiants a temps complet o a temps parcial.L',estudiantat pot cursar el mà,ster universitari endues modalitats de dedicació temporal: a temps complet o a temps parcial.L',estudiantat a temps complet és aquell que pot dedicar un total de 37,5 hores de temps de treball acadè,mic al mà,ster universitari per setmana. En aquesta modalitat l',estudiantat ha de matricular-se com a mínim de 40 crè,dits ECTS el primer any d',estudis i en 12 crè,dits ECTS en els cursos posteriors.L',estudiantat a temps parcial és aquell que per raons de treball, familiars, personals o unes altres, no pot cursar el mà,ster a temps complet. En aquesta modalitat l',estudiant ha de matricular-se com a mínim de 6 crè,dits ECTS el primer any d',estudis i de 12 crè,dits ECTS en els cursos posteriors. També hi haun límit mà,xim de matriculació de 40 crè,dits ECTS el primer any d',estudis.


Contacta ahora con el centro