Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Máster en Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestión del conocimiento de Universitat de Lleida - MASTERS

Universitat de Lleida - MASTERS

Online Duración: 1500
Pedir información
Online

Presentación

Temario

Els objectius formatius es basen en la formació de titulats capaç,os de desenvolupar les seves tasques professionals en el món de l&rsquo,empresa, en l&rsquo,exercici lliure de la professió, en el món de la formació o en l&rsquo,à,mbit de la investigació. Són objectius específics del mà,ster: (a) analitzar les possibilitats de les TIC com a nous espais per a la formació i la gestió del coneixement, (b) adquirir habilitats i competè,ncies per a la gestió de la informació i el coneixement, (c) identificar els fonaments didà,ctics per al disseny de medis i entorns tecnolò,gics, (d) dissenyar i desenvolupar materials multimè,dia per a l&rsquo,educació, (e) conè,ixer i entendre el conjunt de parà,metres que defineixen el procés de digitalització i reproducció del material de formació, (f) determinar la viabilitat econò,mica de projecte multimè,dia, (g) desenvolupar aplicacions prà,ctiques en l&rsquo,à,mbit del disseny de materials i/o entorns de formació, (h) iniciar-se en la metodologia d&rsquo,investigació en tecnologia.

Contacta ahora con el centro