Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Máster en Fotografía: Producción y Creación. 1.ª Edición. de Universitat de València

Universitat de València

Universitat de València
Presencial Inicio: A partir del 15/09/2015
Pedir información
Impartido en: Valencia
4500 €

Temario

Objetivos

- Generar una aptitud teórica y analítica sobre la fotografía desde la crítica, la filosofía y el arte.

- Entender las relaciones entre fotografía, arte y sociedad, para la realización de proyectos dentro del pensamiento y de la práctica fotográfica actual.

- Elaboración de un proyecto fotográfico y de un ensayo de carácter profesional, artístico y personal.

- Saber plantear un proyecto fotográfico.

- Saber teorizar sobre la imagen fotográfica.

- Conocer los planteamientos teóricos a la fotografía actual.

- Conocer los mecanismos de difusión a galerías y museos.Requisitos de acceso

Grau o Llicenciatura, o, Diploma d',Estudios Fotogrà,fics de espai d',art fotogrà,fic, o tenir com a mínim dos anys d',experiè,nciaTemario

ANÀ,LISIS Y REFLEXIÓN

Es busca dotar d',una base teò,rica als projectes fotogrà,fics. Mitjanç,ant les teories de les imatge i de les diferents tipologies de la crítica fotogrà,fica, s',aportarà, a l',alumnat un aprofundiment acadè,mic que li permetrà, reflexionar sobre la fotografia. A més, la importà,ncia de la simbologia a la comunicació audiovisual i la relació de l',art fotogrà,fic amb el museu són dos aspectes que també contempla este apartatHISTORIA

L',evolució de la fotografia des de principis del segle XX fins a l',actualitat és la part central d',este mò,dul. De la mà, d',experts en este à,mbit, s',exposarà, la concepció i el desenvolupament que va viure esta disciplina a la modernitat, les avantguardes i la postmodernitat. Un repà,s a les últimes dè,cades culminarà, amb la fotografia més actual.METODOLOGIES DEL PROJECTE

Este mò,dul està, plantejat per a guiar i orientar a l',alumnat en l',elaboració dels seus projectes fotogrà,fics. La ideació d',un assaig, la forma més adequada de presentar i difondre un projecte o la legislació que envolta a un treball són alguns dels punts que destaquen en este apartat.PRÀ,CTIQUES CONTEMPORÀ,NIES

Este mò,dul pretén apropar a l',alumnat les últimes tendè,ncies sobre fotografia, amb especial è,mfasi als distints camps. A través de classes desenvolupades per especialistes, es farà, un anà,lisi en profunditat de la situació recent de la fotografia i es buscarà, aproximar-se a les corrents actuals als estudiants, per tal que puguen posar en prà,ctica els coneixements apresos en els seus projectes.TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Información Adicional

Salidas profesionales

- Investigación y docencia en el ámbito artístico y profesional.

- Fotografía profesional.

- Fotografía artística (espacio de arte fotográfico facilita a los estudiantes del Máster la entrada a un circuito internacional de exposiciones).Horario

Jueves y Viernes de 17 a 21 h. y sábados de 10 a 14 h. y 17 a 21 h.60,00 Créditos ECTS
Contacta ahora con el centro