Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

GRADO EN FISIOTERAPIA de Universidad de Lleida Grados

Universidad de Lleida Grados

Presencial
Pedir información
Impartido en: Lérida

Temario

Coincidiendo con el 25 aniversario de la EUE, se inicia la titulación del Grado en Fisioterapia. Con la incorporación de esta titulación, la EUI amplia su oferta de formación multidisciplinar en Ciencias de la Salud.

El primer curso del Grado en Fisioterapia abre un nuevo capítulo en la historia de la UdL, una titulación adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con la filosofía de enseñanza que fija la atención en el estudiante, en sus capacidades y en la autonomía del aprendizaje.

Las realidades y necesidades actuales de nuestra sociedad, hacen que la disciplina de la Fisioterapia esté presente en la mayoría de los proyectos de atención a las personas. El grado en Fisioterapia presenta muchas actuaciones importantes y ofrece la posibilidad de finalizar los estudios con una de las dos menciones planificadas en el Plan de Estudios: Fisioterapia en Geriatría y Fisioterapia Deportiva, pudiendo así profundizar en dos especialidades en continuo desarrollo y potencialmente implantadas en nuestra sociedad.

Titulación con actividades formativas que incorporan valores profesionales como son: la realización de prácticums clínicos que permiten reflejar la transversabilidad de la Fisioterapia con las diferentes especialidades sociales y de la salud, así como la necesidad de una organización y un desarrollo de trabajo transdisciplinar


La Fisioteràpia, segons la definició adoptada per l’OMS, és “l’art i la ciència del tractament mitjançant l’exercici terapèutic i els agents físics com: calor, fred, llum, aigua, massatge, electricitat, etc., A més a més, la Fisioteràpia inclou l’execució de proves elèctriques i manuals per determinar el nivell d’afectació de la intervenció i de la força muscular, l’amplitud del moviment articular i mesures de capacitat vital, així com ajuts diagnòstics pel control de l’evolució”.

La Fisioteràpia pretén desenvolupar, mantenir i restaurar al màxim les capacitats funcionals al llarg de la vida de les persones amb afeccions somàtiques, psicosomàtiques i orgàniques, o per aquelles que desitgin un nivell adequat de salut i qualitat de vida.


L’objectiu general de la titulació consisteix en formar professionals fisioterapeutes, per això el programa d’estudis posa una forta èmfasis en l’adequació d’habilitats i actituds que serveixin de guia per la realització dels actes fisioterapeutics. Es considera que aquests actes són canviants, de manera que el fisioterapeuta, en la pràctica professional, ha de ser flexible i tenir la capacitat d’adaptar-se a aquests canvis. En conseqüència, es necessari preparar a l’estudiant per això, de manera que sigui capaç de sobreviure en el complex món de l’atenció a la salut i de dirigir el seu propi desenvolupament professional.

En ordre a la consecució d’aquest objectiu, el currículum formatiu s’elabora en funció de tres perspectives diferents: una perspectiva ideològica, una perspectiva científica i una perspectiva social.


Podem dir, de manera general, que amb el títol de Grau en Fisioteràpia es pretén formar professionals fisioterapeutes generalistes, amb preparació científica i capacitació suficient com per que puguin descriure, identificar, tractar i comparar problemes de salut als que es puguin donar resposta des de la Fisioteràpia, utilitzant per això el conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l’aplicació de mitjans físics, curin, recuperin i adaptin a persones afectades de deteriores, limitacions funcionals, invalideses o canvis en la funció física i en l’estat de salut, produïts com resultat d’una lesió, malaltia i/o altra causa, utilitzant també aquests medis en la promoció i manteniment de la salut i en la prevenció de les malalties i de les seves conseqüències. Tot això considerant a l’individu en la seva triple dimensió: biològica, psicològica i social (Llibre blanc Título de Grado de Fisioteràpia, pàg. 92).

OBJECTIU DE LA MENCIÓ ESPORTIVA

La menció en Fisioteràpia Esportiva, té l’objectiu de dotar als fisioterapeutes de les habilitats i recursos necessaris per previndre, tractar i aconseguir una ràpida restauració de la funció en el esportista lesionat en el marc d’un equip multidisciplinari, sent capaços de desenvolupar el màxim potencial preventiu i terapèutic inherent a la seva especialitat i estan qualificat per desenvolupar una pràctica basada en l’evidència.

OBJECTIU DE LA MENCIO GERIÀTRICA

La menció en Fisioteràpia Geriàtrica, té l’objectiu de dotar als fisioterapeutes d’habilitats per realitzar una valoració integral del seu estat físic i funcional per proporcionar-li la màxima autonomia mitjançant exercicis i tècniques manuals per crear un òptim pla de prevenció individualitzat compartit amb un equip interdisciplinari. També el fisioterapeuta assessora a familiars i cuidadors sobre els cuidatges i precaucions a seguir i de quines capacitats s’han de promoure.


COMPETÈNCIES GENERALS

Relació de les competències generals: treball en equip, comunicació, resolució de problemes, etc.

1.- Comunicar-se de forma efectiva i clara, tant de mode oral com escrita, amb les usuaris del sistema sanitari així com d’altres professional.

2.- Saber treballar en equips professionals i d’altre personal de les organitzacions assistencials professionals com unitat bàsica en que s’estructuren de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar-los.

3.- Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional així com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

4.- Correcció en l’expressió oral escrit

5.- Domini d’una llengua estrangera.

6.- Domini de les TIC

7.- Respecte als drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics.


COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Relació de les Competències Específiques: coneixements, habilitats (saber i saber fer) que s’espera dels graduats/des.

1.- Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.

2.- Conèixer i comprendre les ciències, els mètodes, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.

3.- Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapeutiques encaminades tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar en la clínica per la preeducació o recuperació funcional, com a la realització d’activitats adreçades a la promoció i manteniment de la salut.

4.- Adquirir l’experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d’integració dels coneixements adquirits, de forma que, al termini dels estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com a actuacions en l’atenció primària i comunitària.

5.- Valorar l’estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

6.- Valoració diagnòstica de cuidatges de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.

7.- Dissenyar el pla d’intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d’adequació, validesa i eficiència.

8.- Executar, dirigir i coordinar el pla d’intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent-se a la individualitat de l’usuari.

9.- Avaluar l’evolució dels resultat obtinguts amb el tractament en relació als objectius marcats.

10.- Elaborar l’informe d’alta dels cuidatges de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats.

11.- Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.

12.- Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.

13.- Participar en l’elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l’evidencia científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia.

14.- Dur a terme les intervencions fisioterapeutiques basant-se en l’atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels professos i la continuïtat assistencial.

15.- Comprendre la importància d’actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

16.- Adquirir habilitats de gestió clínica que incloguin l’ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar activitats de planificació, gestió i control en les unitats assistencials on es presti atenció en fisioteràpia i la seva relació amb d’altres serveis sanitaris.


CONSULTAR + INFORMACION

Contacta ahora con el centro