Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Formación Profesional Grao medio Instalacións eléctricas e automáticas de IES Francisco Sánchez

IES Francisco Sánchez

Presencial
Pedir información
Impartido en: Pontevedra

Temario

Familia: Electricidade e electrónica
Nome ciclo: Instalacións eléctricas e automáticas
Grao: Medio
Horas: 2000

Que se aprende a facer?
Montar e manter infraestruturas de telecomunicación en edificios, instalacións eléctricas de baixa tensión, máquinas eléctricas e sistemas automatizados, conforme a normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, asegurando a súa funcionalidade e o respecto polo medio.

Onde se realiza o traballo?
En pequenas e medianas empresas, nomeadamente privadas, dedicadas á montaxe e ao mantemento de infraestruturas de telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, instalacións eléctricas de baixa tensión e sistemas domóticos, tanto por conta propia como por conta allea.

En que postos de traballo?
Instalador/ora mantedor/ora electricista. Electricista de construción. Electricista industrial. Electricista de mantemento. Instalador/ora mantedor/ora de sistemas domóticos. Instalador/ora mantedor/ora de antenas. Instalador/ora de telecomunicacións en edificios de vivendas. Instalador/ora mantedor/ora de equipamentos e instalacións de telefonía. Montador de instalacións de enerxía solar fotovoltaica.

Cales son os módulos deste ciclo?
Módulos Horas
Automatismos industriais 213
Electrónica 107
Electrotecnia 213
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación e orientación laboral 107
Formación en centros de traballo 410
Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios 123
Instalacións de distribución 155
Instalacións domóticas 123
Instalacións eléctricas interiores 320
Instalacións solares fotovoltaicas 53
Máquinas eléctricas 123

Que título se obtén?
Técnico en instalacións eléctricas e automáticas.

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo ao bacharelato e a calquera outro ciclo formativo de grao medio e, mediante proba, aos ciclos de grao superior.

Contacta ahora con el centro