Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Formación Profesional en Ciclo formativo grado medio Aprofitament i conservació del medi natural LOE en Tarragona

Institut d'Horticultura i Jardineria

Programa de Formación Profesional en Ciclo formativo grado medio Aprofitament i conservació del medi natural LOE

Presencial Duración: 2000
Pedir información
Presencial
Impartido en: Tarragona

Descripción

Descripció


Aquests estudis capaciten per realitzar les operacions de repoblació forestal, de restauració o ordenació hidrologicoforestal i d'aprofitament forestal així com el control i la vigilància del medi natural, manejant i mantenint la maquinària i les instal·lacions forestals

Temario

Continguts


• Fonaments Agronòmics (198 hores)

• Principis de Sanitat Vegetal (99 hores)

• Control Fitosanitari (99 hores)

•Repoblacions Forestals i Tractaments Silvícoles (165 hores)

• Aprofitament del Medi Natural (165 hores)

• Conservació d'Espècies Cinegètiques i Piscícoles (99 hores)

• Producció de Planta Forestal en Viver (132 hores)

• Maquinària i Instal·lacions Forestals (198 hores)

• Prevenció d'Incendis Forestals (66 hores)

• Ús Públic en Espais Naturals (66 hores)

• Formació i Orientació Laboral (99 hores)

• Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

• Anglès Tècnic (99 hores)

• Síntesi (66 hores)

• Formació en Centres de Treball (383 hores)

Información Adicional

Accés i vinculació amb altres estudis


Per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà, cal complir un dels requisits segü,ents:


* disposar del títol de graduat o graduada en educació secundà,ria,

* disposar del títol d&rsquo,FP1 (o equivalent),

* tenir el segon curs de BUP aprovat,

* haver superat el curs de formació específic per a l&rsquo,accés als cicles de grau mitjà, (CAM),

* superar la prova d&rsquo,accés als cicles formatius de grau mitjà,, o

* superar la prova d&rsquo,accés a la universitat per a més grans de 25 anys.


En acabar un cicle de grau mitjà, es pot accedir a un treball de tè,cnic o tè,cnica o es pot (si es compleixen els requisits establerts):


* cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà,,

* accedir a un cicle formatiu de grau superior, si es disposa del títol de batxillerat,

* accedir a un cicle formatiu de grau superior un cop superada la prova d&rsquo,accés,

* cursar el CAS.

Contacta ahora con el centro