Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Curso superior de CFGS en administració i finances de Sant Cugat Escola Superior de Negocis

Sant Cugat Escola Superior de Negocis

Sant Cugat Escola Superior de Negocis
Semi-presencial Duración: 2000
Pedir información
Impartido en: Barcelona

Presentación

Finalitat del CFGS

Formem als alumnes d&rsquo,Administració i Finances per a assolir cà,rrecs de responsabilitat en departaments comptables, financers, d&rsquo,assessorament i de recursos humans d&rsquo,empreses tant de l&rsquo,à,mbit públic com privat.

A més fomentem llur esperit emprenedor de tal manera que en un futur puguin també destacar com empresaris.Perfils professionals

*Administratiu d&rsquo,oficina o despatx professional

*Administratiu comercial

*Administratiu de personal

*Comptable de banca i institucions financeres

*Responsable de mitjans de pagament

*Responsable de mitjans de valors

*Responsable de mitjans de l&rsquo,Administració pública

*Responsable de tresoreria

*Tè,cnic en gestió de cobraments

*Auditor junior

*Agent comercial d&rsquo,assegurances de bancs i institucions financeres

*Gestor administratiu

Temario

Program

Mò,duls professionals2 cursos acadè,mics (2.000h)Mò,duls professionals:*Gestió de proveï,ment

*Gestió financera

*Recursos humans

*Comptabilitat inicial

*Comptabilitat superior i fiscalitat

*Gestió comercial

*Administració pública

*Productes i serveis financers i d&rsquo,assegurances

*Auditoria Ofimà,tica inicial i avanç,ada

Mò,duls transversals:*Formació i Orientació laboral

*Mò,duls d&rsquo,idioma : Business English

*Mò,dul de Projecte Empresarial

*Mò,dul de Formació en Empreses:

Són 350 h a desenvolupar dins l',à,mbit empresarial, amb l',objectiu de posar en prà,ctica tos els conceptes teò,rics i de procediment que s',han aprè,s.


Información Adicional

AccésSegons RESOLUCIÓ ENS/226/2011, d',1 de febrer del 2011:*Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadè,mics.

*Prova d&rsquo,accés a partir de l&rsquo,any en què, es compleixen els 19 anys . A partir de l&rsquo,any en què, es compleixen 18 , s&rsquo,hi pot accedir si s&rsquo,està, en possessió d&rsquo,un títol relacionat amb aquell el qual es vol accedir i se supera la prova corresponent.
Contacta ahora con el centro