Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Curso en Producció agropecuària en Lérida

Institut Mollerussa

Programa de Curso en Producció agropecuària

Presencial
Pedir información
Presencial
Impartido en: Lérida

Descripción

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d'aquest títol consisteix en obtenir productes i subproductes agropecuaris atenent criteris de qualitat i rendibilitat, realitzant operacions de producció i de manteniment d'instal·lacions i equips, aplicant la legislació de protecció ambiental, de prevenció de riscos laborals, de benestar animal i de seguretat alimentària.


OBJECTIUS GENERALS


1. Interpretar i processar les dades climà,tiques, edafolò,giques, topogrà,fiques i de recursos hídrics de la zona, valorant la seva influè,ncia sobre la planta per determinar el tipus de cultiu que s',ha d',implantar.

2. Reconè,ixer i operar els elements de control de mà,quines i equips, relacionant-los amb les funcions que realitzen, a fi de manejar-los.

3. Interpretar documentació i aplicar tè,cniques de muntatge i manteniment, analitzant les especificacions amb criteri tè,cnic per muntar i mantenir instal*lacions agroramaderes.

4. Realitzar les tasques, segons bones prà,ctiques agrícoles, justificant la selecció i regulació dels equips a fi de preparar el terreny.

5. Dur a terme els procediments de sembra i plantació descrivint els mitjans tè,cnics per implantar el material vegetal.

6. Analitzar i calcular les necessitats hídriques dels cultius identificant les característiques edà,fiques, climà,tiques i vegetatives per manejar el sistema de reg.

7. Aplicar les tè,cniques de cultiu reconeixent i seleccionant les eines, mà,quines i equips per efectuar les tasques culturals.

8. Descriure i utilitzar els mè,todes de mostreig identificant els procediments de recompte per quantificar els agents beneficiosos i perjudicials dels cultius.

9. Descriure el procés de tractament fitosanitari analitzant la documentació tè,cnica i seleccionant els equips per a la seva preparació i aplicació.

10. Aplicar tè,cniques de collita i emmagatzemament mesurant els parà,metres tè,cnics i justificat la seva importà,ncia en la qualitat del producte acabat per recollir, condicionar i emmagatzemar els productes i subproductes.

11. Analitzar i inventariar els recursos herbacis, arbustius i arboris del medi calculant el seu valor nutritiu per realitzar el pasturatge.

12. Caracteritzar els processos de producció identificant les tè,cniques ramaderes que assegurin rendibilitat, qualitat, traç,abilitat i benestar animal per realitzar les operacions de maneig del bestiar.

13. Descriure i manejar els ruscs analitzant les operacions i tè,cniques corresponents per a l',obtenció de productes apícoles.

14. Analitzar i descriure els procediments de qualitat, prevenció de riscs laborals i ambientals, assenyalant les accions que es realitzaran en els casos definits per actuar d',acord amb les normes estandarditzades.

15. Identificar els canvis tecnolò,gics, organitzatius, econò,mics i laborals en la seva activitat, analitzant les seves implicacions en l',à,mbit de treball, per mantenir l',esperit d',innovació.

16. Identificar les oportunitats que ofereix la realitat soci-econò,mica de la seva zona, analitzant les possibilitats d',è,xit prò,pies i alienes per mantenir un esperit emprenedor al llarg de la vida.

17. Identificar i valorar les oportunitats d',aprenentatge i la seva relació amb el món laboral, analitzant les ofertes i demandes del mercat per mantenir l',esperit d',actualització i innovació.

18. Reconè,ixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant les demandes del mercat per crear i gestionar una petita empresa.

19. Reconè,ixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà, democrà,tic.

20. Reconè,ixer i seleccionar el vocabulari tè,cnic bà,sic i les expressions més habituals en llegua anglesa per interpretar documentació tè,cnica senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes a l&rsquo,empresa.


Temario

Mòduls Professionals

  • Fonaments agronò,mics.
  • Fonaments zootè,cnics.
  • Taller i equips de tracció.
  • Infraestructures i instal*lacions agrícoles.
  • Principis de sanitat vegetal.
  • Control fitosanitari.
  • Implantació de cultius.
  • Producció agrícola.
  • Producció de llet, ous i animals per a vida.
  • Producció de carn i altres produccions ramaderes.
Información Adicional

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS


1. Determinar el cultiu que s'implantarà interpretant les dades climàtiques, edafològiques, topogràfiques i d'aigua de reg de la zona.

2. Manejar equips i maquinària, seguint les especificacions tècniques.

3. Muntar i mantenir instal·lacions agroramaderes, interpretant plànols d'instal·lació i manuals de manteniment.

4. Preparar el terreny amb la maquinària seleccionada, realitzant la regulació dels equips i garantint que les tasques es realitzen segons bones pràctiques agrícoles.

5. Sembrar, plantar i/ o trasplantar el material vegetal utilitzant mitjans tècnics i seguint la planificació establerta.

6. Manejar el sistema de reg, optimitzant l'aprofitament d'aigua i verificant que les necessitats hídriques dels cultius estiguin cobertes.

7. Efectuar les tasques culturals utilitzant les tècniques que assegurin el bon desenvolupament del cultiu.

8. Quantificar els agents beneficiosos i perjudicials per als cultius, utilitzant els mètodes de mostreig establerts.

9. Preparar i aplicar el tractament fitosanitari necessari, interpretant la documentació tècnica.

10. Recollir, condicionar i emmagatzemar els productes i subproductes garantint la seva qualitat.

11. Realitzar el pasturatge aprofitant els recursos herbacis, arbustius i arboris del medi.

12. Realitzar operacions de maneig i producció animal en explotacions ramaderes assegurant la rendibilitat, qualitat, traçabilitat i benestar animal.

13. Obtenir productes apícoles manejant els ruscs.

14. Aplicar procediments de qualitat, traçabilitat, prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb l'establert en els processos de producció.

15. Mantenir una actitud professional d'innovació, respecte als canvis tecnològics, en la creació de nous productes i millora de processos i tècniques de comercialització.

16. Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals, originats per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius.

17. Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, autoocupació i d'aprenentatge.

18. Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.

19. Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i de responsabilitat.

20. Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’una empresa del sector agrari.


Contacta ahora con el centro