Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

CURSO DE TRACTAMENT DEL DOLOR en Barcelona

CENTRO DE ESTUDIOS SAM CLARET.

Programa de CURSO DE TRACTAMENT DEL DOLOR

Presencial
Pedir información
Presencial
Impartido en: Barcelona

TemarioDotar a l&rsquo,alumne de les eines necessà,ries per poder oferir cures de qualitat al malalt amb dolor. Identificar les principals estructures anatomofisiolò,giques que participen en el dolor:


- Diferenciar els diferents tipus de dolor

- Valorar correctament el dolor que presenta el malalt.

- Conè,ixer els fà,rmacs analgè,sics emprats al servei.

- Valorar el suport radiolò,gic en el tractament del dolor crò,nic.

- Diferenciar les tè,cniques terapè,utiques invasives.

- Conè,ixer les tè,cniques de tractament del dolor al malalt terminal.

Información Adicional

A Infermeres i Tè,cnics de Grau Superior en Imatge per al Diagnò,stic i Medicina Nuclear, Radioterà,pia i Dosimetria i estudiants de l&rsquo,à,mbit sanitari.

Contacta ahora con el centro