Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Curso de CFGM Tècnic en cures auxiliars d’infermeria (1400 hores) Online

Centro de Estudios San Antonio María Claret

Programa de Curso de CFGM Tècnic en cures auxiliars d’infermeria (1400 hores)

Online
Pedir información
Online

Temario

CALENDARI DEL CURS

Els cicles formatius de la modalitat no presencial o a distà,ncia s&rsquo,organitzen en semestres i a cada semestre se li assignen uns crè,dits determinats.

Cicle formatiu de grau mitjà, Cures Auxiliars d&rsquo,infermeria

Aquest cicle formatiu consta de tres semestres


Primer semestre : del 15 setembre de 2014 al 15 de gener de 2015


Període matriculació: del 1 de febrer de 2014 al 5 de setembre de 2014

Avaluació ordinà,ria :

Data examen: dissabte 10 de gener de 2015

Resultats: 20 de gener de 2015

Avaluació extraordinà,ria:

Data examen : dissabte 24 de gener de 2015

Resultats: 29 de gener de 2015


Primer semestre i total hores per semestre 360 hores

Tutor del semestre : Francisco Félix González Martínez

Hores dedicació setmanals: 24 hores


crè,dit hores Hores de dedicació setmanals per part de l&rsquo,alumne

C2-L&rsquo,ésser humà, davant la malaltia 60 hores 4 hores

C3- Benestar del pacient /client:higiene i moviment 60 hores 4 hores

C4-Cures bà,siques d&rsquo,infermeria aplicades a les necessitats del ésser humà, 120 hores 8 hores

C5-Primers auxilis 30 hores 2 hores

C6-Higiene del medi hospitalari i neteja de material 45 hores 3 hores

C9-Tè,cniques d&rsquo,ajuda odontolò,gica estomatolò,giques 45 hores 3 hores

Segon semestre: de 16 febrer 2015 al 19 de juny gener 2015


Període matriculació: 26 de gener 2015 al 13 de febrer 2015

Avaluació ordinà,ria :

Data examen: dissabte 30 de maig de 2015

Resultats: 5 de juny de 2015

Avaluació extraordinà,ria:

Data examen: dissabte 13 de juny de 2015

Resultats: 27 de juny de 2015


Segon semestre: i total hores per semestre 360 hores

Tutor del semestre: Joel Nin Méndez

Hores de dedicació setmanals: 24 hores
crè,dit hores Hores de dedicació setmanals per part de l&rsquo,alumne

C1- Operacions administratives i documentació sanità,ria 60 hores 4 hores

C4-Cures bà,siques d&rsquo,infermeria aplicades a les necessitats del ésser humà, 120 hores 8 hores

C6-Higiene del medi hospitalari i neteja de material 45 hores 3 hores

C7- Recolzament psicolò,gic al pacient/ client 60 hores 4 hores

C8-Educació per la salut 30 hores 2 hores

C9-Tè,cniques d&rsquo,ajuda odontolò,gica estomatolò,giques 45 hores 3 hores


Tercer semestre: de 15 de setembre de 2015 al 15 de gener de 2016


Període matriculació: 1 de juliol 2015 al 10 de setembre de 2015


Avaluació ordinà,ria :

Data examen: dissabte 9 de gener de 2016

Resultats: 16 de gener de 2016

Avaluació extraordinà,ria:

Data examen: dissabte 23 de gener de 2016

Resultats: 30 de gener de 2016


Tercer semestre : 270 lectives + 410 de prà,ctiques


Tutor del semestre : Oriol Pirretas Duran

Hores de dedicació setmanals: 18 hores


crè,dit hores Hores de dedicació setmanals per part de l&rsquo,alumne

C11 Formació i orientació laboral 60 hores 4 hores

C12 Formació en centres de treball 410 hores -

C13 Síntesi 60 hores 4 hores

C10 Relacions en l&rsquo,equip de treball 60 hores 4 hores

C14 Crè,dit lliure 90 hores 6 hores


Información Adicional

Per poder accedir a un cicle formatiu de grau mitjà, cal tenir un d&rsquo,aquests requisits:


* Tenir el certificat de superació de la prova d&rsquo,accés al cicle formatiu de grau mitjà,.

* Haver superat el curs de formació específica per a l&rsquo,accés als cicles formatius de grau mitjà,.

* Haver superat la prova d&rsquo,accés a la universitat per a majors de 25 o 45 anys.


O bé tenir algun dels segü,ents títols:


* Títol de graduat o graduada en educació secundà,ria obligatò,ria.

* Títol de tè,cnic o tè,cnica d&rsquo,un cicle formatiu de grau mitjà,.

* Títol de batxillerat unificat polivalent (BUP).


Són equivalents al títol de graduat o graduada en educació secundà,ria:


* Títol de tè,cnic o tè,cnica auxiliar (FP1 d'abans) de qualsevol especialitat

* Títol de batxillerat superior, tè,cnic o laboral del pla d&rsquo,estudis del 1953 o del 1957

* Primer i segon curs de BUP (sempre que no es tinguin més de dues matè,ries pendents entre els dos cursos)

* Títol d&rsquo,oficial industrial (obtingut abans del 1975)

Contacta ahora con el centro