Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Curso de CFGM Tècnic en cures auxiliars d’infermeria (1400 hores) Online

Programa de Curso de CFGM Tècnic en cures auxiliars d’infermeria (1400 hores)

Modalidad: Online

Temario

CALENDARI DEL CURS

Els cicles formatius de la modalitat no presencial o a distà,ncia s&rsquo,organitzen en semestres i a cada semestre se li assignen uns crè,dits determinats.

Cicle formatiu de grau mitjà, Cures Auxiliars d&rsquo,infermeria

Aquest cicle formatiu consta de tres semestres


Primer semestre : del 15 setembre de 2014 al 15 de gener de 2015


Període matriculació: del 1 de febrer de 2014 al 5 de setembre de 2014

Avaluació ordinà,ria :

Data examen: dissabte 10 de gener de 2015

Resultats: 20 de gener de 2015

Avaluació extraordinà,ria:

Data examen : dissabte 24 de gener de 2015

Resultats: 29 de gener de 2015


Primer semestre i total hores per semestre 360 hores

Tutor del semestre : Francisco Félix González Martínez

Hores dedicació setmanals: 24 hores


crè,dit hores Hores de dedicació setmanals per part de l&rsquo,alumne

C2-L&rsquo,ésser humà, davant la malaltia 60 hores 4 hores

C3- Benestar del pacient /client:higiene i moviment 60 hores 4 hores

C4-Cures bà,siques d&rsquo,infermeria aplicades a les necessitats del ésser humà, 120 hores 8 hores

C5-Primers auxilis 30 hores 2 hores

C6-Higiene del medi hospitalari i neteja de material 45 hores 3 hores

C9-Tè,cniques d&rsquo,ajuda odontolò,gica estomatolò,giques 45 hores 3 hores

Segon semestre: de 16 febrer 2015 al 19 de juny gener 2015


Període matriculació: 26 de gener 2015 al 13 de febrer 2015

Avaluació ordinà,ria :

Data examen: dissabte 30 de maig de 2015

Resultats: 5 de juny de 2015

Avaluació extraordinà,ria:

Data examen: dissabte 13 de juny de 2015

Resultats: 27 de juny de 2015


Segon semestre: i total hores per semestre 360 hores

Tutor del semestre: Joel Nin Méndez

Hores de dedicació setmanals: 24 hores
crè,dit hores Hores de dedicació setmanals per part de l&rsquo,alumne

C1- Operacions administratives i documentació sanità,ria 60 hores 4 hores

C4-Cures bà,siques d&rsquo,infermeria aplicades a les necessitats del ésser humà, 120 hores 8 hores

C6-Higiene del medi hospitalari i neteja de material 45 hores 3 hores

C7- Recolzament psicolò,gic al pacient/ client 60 hores 4 hores

C8-Educació per la salut 30 hores 2 hores

C9-Tè,cniques d&rsquo,ajuda odontolò,gica estomatolò,giques 45 hores 3 hores


Tercer semestre: de 15 de setembre de 2015 al 15 de gener de 2016


Període matriculació: 1 de juliol 2015 al 10 de setembre de 2015


Avaluació ordinà,ria :

Data examen: dissabte 9 de gener de 2016

Resultats: 16 de gener de 2016

Avaluació extraordinà,ria:

Data examen: dissabte 23 de gener de 2016

Resultats: 30 de gener de 2016


Tercer semestre : 270 lectives + 410 de prà,ctiques


Tutor del semestre : Oriol Pirretas Duran

Hores de dedicació setmanals: 18 hores


crè,dit hores Hores de dedicació setmanals per part de l&rsquo,alumne

C11 Formació i orientació laboral 60 hores 4 hores

C12 Formació en centres de treball 410 hores -

C13 Síntesi 60 hores 4 hores

C10 Relacions en l&rsquo,equip de treball 60 hores 4 hores

C14 Crè,dit lliure 90 hores 6 hores


Información Adicional

Per poder accedir a un cicle formatiu de grau mitjà, cal tenir un d&rsquo,aquests requisits:


* Tenir el certificat de superació de la prova d&rsquo,accés al cicle formatiu de grau mitjà,.

* Haver superat el curs de formació específica per a l&rsquo,accés als cicles formatius de grau mitjà,.

* Haver superat la prova d&rsquo,accés a la universitat per a majors de 25 o 45 anys.


O bé tenir algun dels segü,ents títols:


* Títol de graduat o graduada en educació secundà,ria obligatò,ria.

* Títol de tè,cnic o tè,cnica d&rsquo,un cicle formatiu de grau mitjà,.

* Títol de batxillerat unificat polivalent (BUP).


Són equivalents al títol de graduat o graduada en educació secundà,ria:


* Títol de tè,cnic o tè,cnica auxiliar (FP1 d'abans) de qualsevol especialitat

* Títol de batxillerat superior, tè,cnic o laboral del pla d&rsquo,estudis del 1953 o del 1957

* Primer i segon curs de BUP (sempre que no es tinguin més de dues matè,ries pendents entre els dos cursos)

* Títol d&rsquo,oficial industrial (obtingut abans del 1975)

Contacta ahora con el centro