Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

CURSO DE CFGM Tècnic en atenció a persones en situació de dependència ( 2000 hores ) A Distancia

Centro de Estudios San Antonio María Claret

Programa de CURSO DE CFGM Tècnic en atenció a persones en situació de dependència ( 2000 hores )

A Distancia Duración: 2000
Pedir información
A Distancia

TemarioCicle formatiu d&rsquo, Atenció a persones en situació de dependè,ncia

Primer semestre : de 15 setembre 2014 al 15 gener 2015

Període matriculació: 1 de febrer 2014 al 5 de setembre 2014

Avaluació ordinà,ria : Data examen: dissabte 10 de gener 2015

Resultats: 20 de gener de 15

Avaluació extraordinà,ria: Data examen : dissabte 24 de gener 2015

Resultats: 29 de gener 2015


Total hores semestre: 495 hores


Mò,duls i unitats formatives hores Hores de dedicació setmanals per part de l&rsquo,alumne

MP1 Organització de l&rsquo,atenció de les persones en situació de dependè,ncia

UF1Context de la intervenció sociosanità,ria

UF2 Organització de la intervenció sociosanità,ria

132

44

88

MP2 Atenció sanità,ria

UF1 Mobilització de les persones en situació de dependè,ncia

UF2 Activitats d&rsquo,assistè,ncia sanità,ria

UF3 Suport en la ingesta

UF4 Aplicació de tractaments per a persones en situació de dependè,ncia 198

54

75

39

30

MP5 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependè,ncia

UF1 Autonomia personal

UF2 Persones grans

UF3 Persones amb malaltia mental

UF4 Persones amb discapacitat intel*lectual

UF5 Persones amb discapacitat física 165


34

32

33

33

33


Segon semestre : de 16 febrer 2015 al 19 de juny gener 2015

Període matriculació: 26 de gener 2015 al 13 de febrer 2015

Avaluació ordinà,ria : Data examen: dissabte 30 de maig 2015

Resultats: 5 de juny de 15

Avaluació extraordinà,ria: Data examen : dissabte 13 de juny 2015

Resultats: 27 de juny 2015


Total hores semestre: 462 hores


Mò,duls i unitats formatives hores Hores de dedicació setmanals per part de l&rsquo,alumne

MP4 Atenció i suport psicosocial

UF1 Suport en el desenvolupament del hà,bits d&rsquo,autonomia personal i social

UF2 Suport en l&rsquo,estimulació cognitiva de les persones

UF3 Suport en l&rsquo,animació grupal

UF4 Suport en el desenvolupament de les relacions socials 231


74

47

41

69


MP3 Atenció higiè,nica

UF1 Higiene personal

UF2 Higiene de l&rsquo,entorn

66

33

33

MP6 Teleassistè,ncia

UF1 Teleassistè,ncia 66

MP9 Destresses socials

UF1 Habilitats socials del professional

UF2 Treball en equip

99

50

49
Tercer semestre : de 15 de setembre 2015 al 15 de gener 2016

Període matriculació: 1 de juliol 2015 al 10 de setembre de 2015

Avaluació ordinà,ria : Data examen: dissabte 9 de gener 2016

Resultats: 16 de gener 2016

Avaluació extraordinà,ria: Data examen: dissabte 23 de gener 2016

Resultats: 30 de gener 2016


Total hores semestre: 429 hores


Mò,duls i unitats formatives hores Hores de dedicació setmanals per part de l&rsquo,alumne

MP7 Suport domiciliari

UF1 Organització del treball domiciliari

UF2 Gestió i administració de la llar

UF3 Gestió i preparació de l&rsquo,alimentació

UF7 Manteniment i neteja de la llar

198

39

49

69

45

MP8 Suport en la comunicació

UF1 Suport en la comunicació 66

MP10 Primers auxilis

UF1 Recursos i trasllat d&rsquo,accidentats

UF2 Suport vital bà,sic (SVB) i ús dels desfibril*ladors

UF3 Atenció sanità,ria d&rsquo,urgè,ncia 66

22

22

22

MP13 Anglè,s tè,cnic

UF1 Anglè,s tè,cnic 99Quart semestre : ( Per concretar dates )

Període matriculació:

Avaluació ordinà,ria :Avaluació extraordinà,ria


Total hores semestre: 231 hores lectives + 383 de prà,ctiquesMò,duls i unitats formatives hores Hores de dedicació setmanals per part de l&rsquo,alumne

MP11 Formació i orientació laboral

UF1 Incorporació al treball

UF2 Prevenció de riscos laborals 99

66

33

MP12 EIE (Empresa i iniciativa emprenedora)

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 66

MP14 Síntesi

UF1 Síntesi 66MP 15 Formació en centres de treball

UF1 Formació en centres de treball 383Información Adicional

Per poder accedir a un cicle formatiu de grau mitjà, cal tenir un d&rsquo,aquests requisits:


* Tenir el certificat de superació de la prova d&rsquo,accés al cicle formatiu de grau mitjà,.

* Haver superat el curs de formació específica per a l&rsquo,accés als cicles formatius de grau mitjà,.

* Haver superat la prova d&rsquo,accés a la universitat per a majors de 25 o 45 anys.


O bé tenir algun dels segü,ents títols:


* Títol de graduat o graduada en educació secundà,ria obligatò,ria.

* Títol de tè,cnic o tè,cnica d&rsquo,un cicle formatiu de grau mitjà,.

* Títol de batxillerat unificat polivalent (BUP).


Són equivalents al títol de graduat o graduada en educació secundà,ria:


* Títol de tè,cnic o tè,cnica auxiliar (FP1 d'abans) de qualsevol especialitat

* Títol de batxillerat superior, tè,cnic o laboral del pla d&rsquo,estudis del 1953 o del 1957

* Primer i segon curs de BUP (sempre que no es tinguin més de dues matè,ries pendents entre els dos cursos)

* Títol d&rsquo,oficial industrial (obtingut abans del 1975)

Contacta ahora con el centro